سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

فهرست مطالب

وکالت زوجه در طلاق-وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

یکی از موضوعات مهم وکالت  زوجه در طلاق است.وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

انواع وکالت زوجه در طلاق

وکالت زوجه در طلاق به دو صورت ممکن است به زوجه واگذار شود. گاهی اوقات این کارت به صورت مستقل به زوجه داده می‌شود تا بتواند خود را متعلقه کند. گاهی هم زوجه در طلاق به صورت شرط ضمن عقد می آید. آنچه مهم است وکالت است در این حال از قواعد کلی شروط ضمن عقد و آثار درج این شرط ضمن عقد لازم باید در نظر گرفته شود. فایده لازم از این قسم وکالت در مقایسه با حالت اول در آثار آن خواهد بود.وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

هدف وکالت در طلاق

این راه حل تا حد زیادی حق مرد و اینکه طلاق به دست مرد هست را تعدیل می دهد.وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

 

مواد قانونی وکالت در طلاق

قانون مدنی ایران ۲ ماده را به این بخش اختصاص داده است یکی در ماده ۱۱۳۸ که در آن از اجرای صیغه طلاق توسط وکیل حضور صحبت شده است و مبانی آن کمک شایانی در تجویز وکالت زوجه در طلاق به ما خواهد امد و دیگری در ماده ۱۱۱۹  که  به صورت خاص به موضوع مرتبط است. چون قانون مدنی ما در زمینه مبتنی بر فقه امامیه است ناگزیر باید به فهم آن توجه کرد.

وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین
وکیل آنلاین طلاق-وکیل آنلاین برای طلاق-وکیل طلاق آنلاین

حق طلاق مرد

در حقوق ما مرد طبق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی بدون شرط از حق طلاق بهره مند است.

حق طلاق زن

اما زن به منظور بهره‌مندی از این هم لازم است این مورد خاص حق طلاق را به وسیله شرط به دست آورد. تفاوت این نوع طلاق با  طلاق موضوع مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی این است که در این حالت زن  به واسطه شرط ضمن عقد دست می‌آورد. این شرط در اسناد رسمی ازدواج و قانون مدنی به صورت موقت آمده است.

شرط وکالت در طلاق

در خصوص  شرط وکالت مطلق زوجه در  قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹  سکوت نموده است همچنان که در اسناد رسمی ازدواج نیز این شرط  به صورت مطلق و در قالب دوازده بند آمده است.

در حقوق ما اصولاً طلاق به دست مرد اززن در موارد محدودی از این حق بهره مند می گردد .این موارد در مواد قانون مدنی در ماده 1029، ۱۱۲۹ و 1119 هستند در صورتی که زوج بخواهد از طریق ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ خود را مطلقه  کند اثبات مصادیق آن لازم است. اما اثبات آن مصادیق  جنبه شخصی دارد و در اختیار مقام قضایی گذاشته شده است. در حالی که اگر بخواهد به استناد شرط وکالت موضوع ماده ۱۱۱۹ خود را مطلقه  کند در صورتی که آن شخص به صورت مقید باشد منصرف  به ارائه اسناد و مدارک و اظهار نظر مقام قضایی محدود خواهد بود.

وکالت مستقل طلاق

اما در صورتی که وکالت به صورت مستقل باشد به این معنا است که هر وقت بخواهد زن خود را مطلقه  کند صرف وجود و اعتبار وکالت کفایت میکند  و زوجه لازم نیست چیزی را اثبات کند. لذا شرط وکالت زوجه در طلاق نسبت به بقیه موجبات جهت تساوی حقوق زن و مرد در طلاق از اهمیت لازم برخوردار است.

شرط بقا وکالت طلاق

با توجه به اینکه در مورد مشروعیت شرط بقا ها به سه گروه تقسیم می شوند و هر کدام از آنها استدلال خود را دارد و در قلمرو نیز اختلاف شدیدی حاکم است بررسی اثبات مبانی اهمیت دارد.

امروزه در رویه قضایی اگر زوجه بخواهد به استناد بند ۱۲ ازدواج مجدد زوج از شرط وکالت استفاده نماید لازم است در حالت تمکین از دادگاه تقاضای طلاق کند. در حالیکه در 12 بند از تمکین و نشوز زوجه صحبتی نمی‌کند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)