فهرست مطالب

برد ساختمان

وضعیت صندوق

در مورخه (1397/8/5) صندوق  ——هزار تومان درامد دارد.

هزینه های انجام شده

 

 

 

 

250000 هزار تومان هزینه تعمیر برد ساختمان تیر 98

50000هزینه نظافت هفته چهارم تیر ماه 98

80000 خرید میخ برای چسباندن سیم

2001000 ریال هزینه برق مشاعات  در 30/تیر ماه /1397

صورت پرداختی واحد ها

 

پرداختی طبقه 5 شمالی ( دندانپزشکی )

مبلغ 400 هزار تومان در مورخه 1397/8/5 پرداخت شد بابت هزینه ها

مبلغ 60 هزار تومان بابت نصب در پرداخت گردید.

900 هزار تومان بابت درب پارکینگ پرداخت شد

210 هزار تومان شارژ تا انتهای سال

پرداختی طبقه 5 جنوبی (بیمه )

مبلغ 140  هزار تومان در مورخه 1397/8/5  پرداخت شد از بابت بدهی شارژ تا مهر 97

مبلغ 111 هزار تومان هزینه تعمیر اسانسور پرداخت شد در مورخه 1397/8/5

شارژ آبان و آذر  رداخت گردید. سال 97 به ارزش 160 هزار تومان.

مبلغ 200 هزار تومان بابت درب شیشه ای  پرداخت شد

پرداختی طبقه 4 شمالی (دفتر وکالت -مدیر ساختمان)

مبلغ 111 هزار تومان هزینه تعمیر آسانسور پرداخت شد در مورخه 1397/8/5.

به جای شارژ آبان و آذر و دی 250 هزار تومان برای رنگ درب ورودی ساختمان هزینه کردند.

900 هزار تومان بابت درب پارکینگ پرداخت شد

180 هزار تومان شارژ تا انتهای سال

پرداختی طبقه 4 جنوبی (آقای صفایی )

مبلغ 350 هزار تومان بابت شارژ معوقه پرداخت کردند در مورخه 10/8/1397

900 هزار تومان بابت پارکینگ هزینه شد

پرداخت طبقه 3 شمالی (عینک سازی )

مبلغ 76 هزار تومان بابت خرابی آسانسور پرداخت شد. مورخه 1397/8/5

هیچ گونه شارژی نمی دهند.

قبوض گذشته را نیز پرداخت نمی کنند.

مبلغ 300 هزار تومان بابت تعمیرات ساختمان واریز شد

پرداختی طبقه 3 جنوبی (خانم اسکندری )

1150000 تومان بابت هزینه کرد ساختمان دریافت شد و شارژ معوقه

300000 شارژ دی ماه و بهمن و اسفند پرداخت گردید.

پرداختی طبقه دوم شمالی ( دفتر ترک اعتیاد )

در مورخه 1397/8/8/  111 هزار تومان بابت اسانسور پرداخت شد.

160 هزار تومان بابت آبان و آذر 97 پرداخت شد.

مبلغ 900 هزار تومان بابت درب پارکینگ هزینه شد

180 هزار تومان شارژ بهمن و اسفند 97

80 هزار هزار تومان شارژ دی 97

پرداختی طبقه دوم جنوبی (پلیس +10 )

1397/8/10 مبلغ 111 هزار تومان بابت آسانسور پرداخت شد

شارژ آبان و آذر و دی پرداخت گردید. سال 97 به ارزش 240 هزار تومان

180 هزار تومان شارژ بهمن و اسفند

 

200 هزار تومان پرداختی تیر و مرداد 98 بابت شارژ

پرداختی طبقه اول (داروخانه )

مبلغ 111 هزار تومان در مورخه 1397/8/5 بابت خرابی آسانسور پرداخت شد

شارژ آبان و آذر و دی پرداخت گردید. سال 97 به ارزش 240 هزار تومان.

80 هزار تومان بابت درب ساختمان پرداخت شد.

460 هزار تومان بابت شارژ دی و بهمن و اسفند پرداخت شد

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)