سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

 

مجازات جرم منازعه-وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

مجازات جرم منازعه منحصر به مجازاتهای مقرر در بند های سه گانه ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می باشد که بر حسب شدت و ضعف نتیجه حاصله متفاوت خواهد بود.وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

در صورتی که منازعه منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال در صورتی که منافع منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .چنانچه مرتکب جنایت معلوم و نوع جنایت عمدی باشد و امکان قصاص نیز وجود داشته باشد هر دو مجازات قصاص و حبس تعیین می‌گردد و ابتدا قصاص اجرا خواهد شد .

قصاص عضو در مجازات منازعه

اگر قصاص مربوط به عضو باشد مجازات حبس نیز اجرا می‌شود .

تعزیر در منازعه

سوم چنانچه مرتکب جنایت معلوم باشد و قصاص تبدیل به تعزیر شود و یا مجازات اصلی جنایت تعزیر باشد با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین می شود.

 

چهارم در صورتی که منافع محقق شود همه شرکت کنندگان در نزاع به مجازات مقرر محکوم می شوند.

دفاع مشروع در منازعه-وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

تبصره یک ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. در توضیح این ماده باید گفت منظور از شخص کسی است که ارتکاب مناظره از سوی غیر قطعی باشد. همچنین ممکن است ورود شخص به مناظره به انگیزه دفاع باشد.مدافع ممکن است در مقام دفاع مباشرت به ارتکاب جنایت در حین مناظره نماید مانند آن که در مقام دفاع مرتکب قتل شود و یا اینکه اتهام فقط مناظره باشد بدون اینکه بتوان ارتکاب جنایتی را به وی نسبت داد.وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

مانند آنکه در مناظره شرکت کند که منتهی به قتل شود ولی قاتل مشخص نشود.

وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم
وکیل کیفری خوب-وکیل ضرب و جرح-وکیل ضرب و شتم

موجه بودن عمل یکی در منازعه

موجه بودن عمل یکی از مناظره این تاثیری بر اتهام یا اتهامات دیگران اعم از اینکه همدستان یا مخاصم این اوباش نخواهد داشت.

دفاع در جریان منازعه

دفاع در جریان مناظره صرفاً علیه طرف نظام پذیرفته است و لذا اگر در این شرایط و در مقام دفاع محکم جنایتی علیه دیگری شود که مهاجر نیست اعم از اینکه از مناظر این یا خیر آنها باشد جانی محسوب و بر حسب نوع جمعیت مجازات خواهد شد هرچند که اتهام شرکت در مناظره علیه او منتفی باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)