سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

 

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

  آيا شكايت از صادر كننده چك بي محل مانع از درخواست صدور اجرائيه است؟

خير، مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضايي صادر شود

اگر دارنده چك پس از برگشت زدن آن، آن چك را به شخص ديگري منتقل كند ايا شخص اخيرالذكر ميتواند شكايت كيفري كند؟

اگر دارنده پس از آنكه چك را برگشت زد آن را به ديگري منتقل كند در اين صورت شكايت كيفري منتفي ميشود و حتي بعد از طرح شكايت اگر چك را به ديگري منتقل نمايد يا حقوق خود را به ديگري واگذار نمايد به هر نحو كه باشد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد. مگر اينكه انتقال قهري باشد مثل اينكه دارنده فوت كند و چك به ورثه او برسد كه در اين حالت ورثه به قائم مقامي دارنده ميتوانند اقدام به طرح شكايت يا تعقيب آن بنمايد.(عنوان مقاله:وکیل چک کیفری-چک کیفری-وکیل چک)

تاثير گذشت شاكي در جرم صدور چك بي محل چيست؟

هرگاه شاكي قبل از صدور حكم قطعي گذشت نمايد يا اينكه صادركننده چك وجه آن را به شاكي پرداخت نمايد ، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد . اگر گذشت شاكي يا پرداخت وجه چك از صادر كننده بعد از صدور حكم قطعي باشد اجراي حكم موقوف ميشود.(عنوان مقاله:وکیل چک کیفری-چک کیفری-وکیل چک)

دارنده چك در چه مواردي ميتواند از صادر كننده آن شكايت كيفري نمايد؟

1)نبود وجه نقد يا كسري آن در تاريخ مندرج در چك
٢) خارج كردن تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر شده است
٣) دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك

وکیل چک
وکیل چک

مجازات جرم صدور چك بي محل چيست؟

ماده ٧ قانون صدور چك بر اساس مبلغ مندرج در چك مجازاتهاي متفاوتي را ذكر كرده است :
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد ، صادر كننده به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. البته دادگاه اگر بخواهد كمتر از ٩١ روز حبس را در حكم خود قيد نمايد ، بايد آن را به جزاي نقدي تبديل كند.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد.

اگر صادر كننده اقدام به صدور چند چك بلامحل كند، مجموع مبلغ آنها ملاك مجازات خواهد بود و اگر چك بلامحل بابت معاملات نامشروع يا ربا باشد ، اين مجازات ها در موردش اجرا نميشود.(عنوان مقاله:وکیل چک کیفری-چک کیفری-وکیل چک)

نكته: هرگاه شخصي بيش از يكبار چك بي محل صادر كند و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر خواست شود حساب جاري وي بسته شده و تا سه سال به نام او حساب جاري وي بسته شده و تا سه سال به نام او حساب جاري ديگري باز نخواهد شد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)