سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 به چند طريق ميتوان چك صادر كرد؟

چک حامل

١) صدور چك در وجه حامل: انتقال اين نوع چك با دادن و گرفتن قبض و اقباض صورت ميگيرد و براي انتقال آن پشت نويسي نيازي نيست و چك در دست هركس باشد وي دارنده محسوب ميشود.

چک در وجه

(عنوان مقاله: وکیل چک برگشتی- بهترین وکیل چک در تهران)
٢)صدور چك در وجه شخص معين: صادر كننده با صدور چك در وجه شخص معين، شخصيت او را در نظر داشته و مقصودش آن بوده كه چك با پشت نويسي به ديگري منتقل نشود و خود آن شخص وجه چك را نقد كند. به خصوص زماني كه بر روي كلمه حواله كرد در متن چك خط ميكشد و يا غير قابل انتقال بودن را در متن چك قيد ميكند  البته در عرف بانك ها نقل و انتقال چك در وجه شخص معين از طريق پشت نويسي صورت ميگيرد.

چک حواله کرد

٣) صدور چك به حواله كرد شخص معين: وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح به حواله كرد آقاي ……….قيد شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده ميتواند شخصا وجه آن را وصول كند و يا چك را از طريق پشت نويسي به ديگري حواله انتقال دهد. (وکیل چک برگشتی- بهترین وکیل چک در تهران)

با چك هاي برگشتي چه بايد كرد؟

دارنده چك برگشتي ميتواند از سه طريق نسبت به وصول آن اقدام نمايد:

١) از طريق دايره اجراي ثبت:

دارنده پس از مراجعه به بانك و برگشت خوردن چك ميتواند گواهي عدم پرداخت را كه از بانك دريافت نموده است را به ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن جا واقع است برده و در خواست صدور اجرائيه بنمايد.(وکیل چک برگشتی- بهترین وکیل چک در تهران)
دارنده چك بايد درخواست نام چاپي طبق نمونه موجود در ثبت را تكميل نمايد و اصل و فتوكپي چك و برگشتي آن را نيز تقديم محل نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك ، از طرف بانك گواهي شده باشد.
اين طريق براي مطالبه وجه چك برگشتي زماني موثر است كه اولا دارنده بتواند هزينه اين مربوط به صندوق دايره اجراي ثبت پرداخت نمايد. ثانيا بتواند مالي غير از مستثنيات دين از صادر كننده به اجراي ثبت براي بازداشت معرفي نمايد. (وکیل چک برگشتی- بهترین وکیل چک در تهران)
در صورت فوق اجراي ثبت با بازداشت مال معرفي شده و فروش آن به ميزان وجه چك به دارنده آن تقديم ميكند.(وکیل چک برگشتی- بهترین وکیل چک در تهران)
هرگاه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر كننده و صاحب حساب هردو باهم مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود و دارنده چك ميتواند تقاضاي صدور اجرائيه را بر عليه هردوي آنها بنمايد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)