فهرست مطالب

وکیل مطالبه مهریه-وکیل برای مطالبه مهریه-وکیل مهریه در کرج

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

مهر قبل از نزدیکی

در صورتی که زن قبل از نزدیکی طلاق داده شود نصف مهر به ملکیت شوهر برمی‌گردد. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی بیان می‌دارد هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عین یا مثل یا قیمت را استرداد کند .

تعیین مهر در عقد

هرگاه مهر در عقد معین شود در اثر آن زن  مالک تمام آن می شود خواه عین باشد یا منفعت  یا حق باشد یا عمل و می‌تواند هرگونه تصرف در آن نماید.

مالکیت زن نسبت به نصف مهر قبل از نزدیکی

مالکیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصب دیگر قابل برگشت می باشد که به وسیله نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت می گردد.

قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشتری در بیع شرط نمی باشد که نتواند در مبیع تصرفی  کند که منافی خیار بایع باشد .

ماده ۴۶۰ قانون مدنی بیان می‌کند در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره به نماید.

در صورتی که قبل از نزدیکی زن طلاق بگیرد نصف مهر که قابل برگشت است به ملکیت شوهر باز می گردد. قانون در این باره می گوید اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثل یا قیمت ان پس بگیرد.

وکیل مطالبه مهریه-وکیل برای مطالبه مهریه-وکیل مهریه در کرج
وکیل مطالبه مهریه-وکیل برای مطالبه مهریه-وکیل مهریه در کرج

استرداد نصف مهر-وکیل مطالبه مهریه-وکیل برای مطالبه مهریه-وکیل مهریه در کرج

اگر شوهر هنوز مهر را به زوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد . بنا بر آنچه گفته شد هرگاه شوهر فقیر و معسر  باشد و نکاح به وسیله ولی به عمل آمده باشد ولی ضامن مهر می باشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر می شود، زیرا طلاق قبل از نزدیکی مالکیت نسبت به نصف مهر را ایجاد می کند و قهر به شوهر منتقل خواهد شد.وکیل مطالبه مهریه-وکیل برای مطالبه مهریه-وکیل مهریه در کرج

هرگاه پدر یا شخص دیگری مهر زن کسی را بپردازد در اثر طلاق قبل از نزدیکی به مقدار نصف مهر باید به شوهر بدهد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)