فهرست مطالب

وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

تفسیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی

در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که در مقام تشدید مجازات جرائم فوق وضع شده است مقرر می دارد در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیاد تر از سرعت مقرر حرکت می کرده یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده رو علامت مخصوص گذاشته شده است مراعات لازم نکند و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی کند به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

داد گاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

تشدید مجازات

نکات این ماده به شرح زیر است اول منظور از در مورد مواد فوق در صدر این ماده تاکید قانونگذار بر این است که ماده مربوطه قاعده جدیدی وزن می کند و بدون ایجاد هرگونه تغییر در ساختار مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ تنها به تشدید مجازات آنها در مصادیق خاص می پردازد.

با توجه به اینکه در این ماده از اصطلاح وسایل موتوری یا دستگاه موتوری استفاده شده قانونگذار خواسته است که وسایل نقلیه غیر موتوری را از شمول تشدید خارج نماید .

منظور از وسایل نقلیه موتوریوکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران-

بنابراین باید گفت وسایل موضوع این ماده منحصر به وسایل نقلیه موتوری و وسایل موتوری است.

تخلفات راننده -وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران

سوم مصادیق تخلفات که راننده یا متصدی وسیله موتوری را مشغول تشدید مجازات خواهد کرد به قید حصر عبارت است از مستی نداشتن پروانه وجود عیب و نقص فنی عدم مراعات لازم در محل عبور عابر پیاده رانندگی از محل های عبور ممنوع.وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران

بنابراین هیچ تخلف دیگری موجب تشدید مجازات به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

 

استفاده قانونگذار از اصطلاح در موقع وقوع جرم قبل از مصادیق تخلفات مانند مستی یا نداشتن گواهینامه و امثال آنها می تواند متضمن این دو مفهوم باشد .

نخستین که علت وقوع جرم هیچ یک از تخلفات ذکر شده در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی نیست ولی قانونگذار صرف همزمانی وقوع جرم با یکی از تخلفات را مشمول تشدید قرار داده است دو مانند این که راننده بدون گواهینامه به علت عدم رعایت حق تقدم سبب حادثه شود بدون اینکه نداشتن گواهینامه در این باغ نقشی داشته باشد.

وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران
وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران

نتیجه جرم

نتایج حاصل از قتل از ضرب و یا جرم باید معلول یکی از تخلفات مذکور در این ماده باشد: مانند اینکه راننده یا متصدی وسیله موتوری به علت مستی نداشتن گواهینامه رانندگی سرعت غیر مجاز و غیر قادر به کنترل آن نشود و منتهی به حادثه شود دو در این صورت تقصیر مرتکب در واقع همان تخلفاتی است که قانونگذار در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مبادرت به شمردن نموده است و موجبی برای تشدید دانسته و به عبارت دیگر تخلف و تقصیر دو روی یک سکه اند.

جرائم مستقل رانندگی بدون پروانه

بعضی از تخلفات موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی جرم مستقل محسوب میشوند مانند رانندگی بدون پروانه سرعت غیرمجاز و عبور از محلهای ممنوع ۲۰۰۰ چند جرایم اخیر و جنایت های ناشی از تقصیر راننده یا متصدی هر دو ناشی از فعل یعنی رانندگی یا تصدی است مورد از موارد تعدد معنوی خواهد بود.

مستی راننده

بد یهی است چنانچه راننده مست باشد چون مستأجر محسوب نمی‌شود از این نظر مجازاتی نخواهد داشت ولی چنانچه شرب خمر عمدی او به اثبات برسد مجازات حد مجازات ماده ۷۱۷ جمع می شود اعم از اینکه قبل از رانندگی یا در جریان رانندگی شرب خمر کرده باشد.مجازات مرتکبان به موجب ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ همین قانون است.وکیل محاسبه دیه-شماره وکیل دیه-وکیل دیه در تهران

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)