وکیل متخصص دیه-وکیل دیه در تهران-وکیل دیه

فهرست مطالب

مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی-وکیل متخصص دیه-وکیل دیه در تهران-وکیل دیه

مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال است و مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه در تهران-وکیل دیه

مجازات صدمات ناشی از تخلفات رانندگی

مجازات سایر صدمات ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز حسب مورد حبس از یک ماه تا یک سال خواهد بود و حکم به پرداخت دیه در کلیه موارد موکول به مطالبه آن از سوی مصدوم است.به موجب بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ ۱۲ ۱۳۷۳ در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از ۷۰ هزار و یک ریال ۷۰ هزار ریال تا یک میلیون یک میلیون ریال صادر می شود.

قانون وصول برخی از درامدهای دولت

با توجه به تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستثنا می باشد .وکیل متخصص دیه-وکیل دیه در تهران-وکیل دیه

بنابراین در مورد مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه مجاز به تعیین حبس به عنوان مجازات اصلی نیست.وکیل متخصص دیه-وکیل دیه در تهران-وکیل دیه

مستثنا بودن مواد ۷۱۴ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت به معنای این است که دادگاه مخیر به تعیین حبس برای مرتکب به بیش از ۳ ماه و یا تعیین جزای نقدی به جای حبس است ۲ در عین حال اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص مورد و با رعایت شرایط و ورود مربوط نیز بلامانع است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)