سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

قصور پزشکی

یکی از دعاوی مبتلا به در دادگستری ، قصور پزشکی است . نظر به تخصصی بودن امور پزشکی، بالتبع وکیل فعال در قصور پزشکی نیز باید از این امور آگاه باشد .  در این مقاله سعی کردیم آنچه مربوط به بحث قصور پزشکی هست را خلاصه توضیح دهیم.

حقوق بیمار

مد نظر قراردادن  مخارج بیمار

در حوزه مخارج بیمار چنانچه بحث قضایی مطرح گردید وکیل فعال در قصور پزشکی باید بداند طبق ماده 7 آئین نامه مصوب هیئت وزیران مورخه  30/4/1378. تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است در راستای مداوای بیمار تحمیل  هزینه هایی که مازاد بر ضرورت تشخیص داده می شود تخلف محسوب می شود و ممنوع است. میزان ضرورت نیز با کارشناس است.

جلب رضایت و اخذ رضایت نامه جهت جراحی

در این مورد نیز وکیل قصور پزشکی باید بداند طبق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری نیاز به رضایت نیست  و پزشک باید بدون فوت وقت اقدامات لازم پزشکی را معمول سازد. لیکن در موارد دیگر در صورت اخذ رضایت و عدم قصور پزشک مسئولیتی ندارد. ولی مکلف به اخذ رضایت نامه از بیمار می باشد.

حفظ اسرار بیمار

در این مورد نیز وکیل قصور پزشکی باید بداند طبق ماده 3 تصویب نامه هیئت وزیران،شاغلان حرفه پزشکی حق افشای اسرار و نوع بیماری را مگر به موجب قانون ندارند.

ماده 648 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد در صورتی که اطبا اسرار  مردم را بدون  درخواست قانونی فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. البته در موارد قانونی  پزشک می تواند اطلاعات بیمار را افشاء نماید.

مسئولیت پزشک

حدود مسئولیت پزشک در اخذ رضایت نامه

در مورد بروز دعوی قصور پزشکی، قطعا  پزشک رضایت نامه بیمار را ارائه می کند. در اینصورت وکیل فعال در قصور پزشکی باید بداند  رعایت احتیاط و داشتن تبحر و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، شرط  همیشگی عدم مسئولیت پزشک است.

بنابر این تحصیل برائت صرفا موجب عدم مسئولیت پزشک در برابر اتفاقاتی است که به طور معمول در جریان اعمال جراحی یا سایر موارد درمانی اتفاق می افتد و او را در مقابل نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر معاف نمی کند.

بنابر این پزشک جراح یا معالج بدوا ضامن کلیه خساراتی است که به بیمار وارد شده. مگر با اخذ رضایت نامه و برائت از بیمار یا اولیا و تمامی جوانب احتیاط و موازین علمی و قانونی خود را از مسئولیت ناشی از حوادث معاف کند.( ماده 59 و 60 قانون مجازات)

نوع مسئولیت پزشک

تعهد به وسیله

وکیل قصور پزشکی باید بداند تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.یعنی زیاندیده یا وراث وی اگر بتوانند تقصیر پزشک را ثابت کنند  او ضامن خسارت است. وگر نه اصل بر برائت است.

لازم به ذکر است در شقوق بند ب ماده 295 و ماده 319 قانون مجازات اسلامی، پزشک قانونا ضامن است  و در اینصورت بیمار زیان دیده یا وراث او از اثبات تقصیر معافند. در این صورت پزشک باید ابتدا بی گناهی خود را اثبات کند.

آیا مسئولیت پزشک  در برابر زیانها همیشگی است؟

این مسئله مهمی است. و در جواب باید گفت وکیل فعال در بحث قصور پزشکی باید بداند  اگر عمل جراحی یا طبی مشروع باشد  و از اشخاص ذینفع رضایت اخذ شود و موازین علمی و فنی رعایت گردد اخذ رضایت از بیمار یا اولیا او می تواند  پزشک را از مسئولیت کیفری معاف کند .

اخذ رضایت در موارد اورژانسی

اخذ برائت در موارد فوری اورژانسی ضرورتی ندارد  و موجب ضمان پزشک نخواهد بود.

فهرست مطالب

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)