سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

فهرست مطالب

اولين قدم براي ساخت يك ساختمان چيست؟ وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

براي ساختمان هر ساختمان در شهرها در ابتدا از شهرداري مربوطه پروانه دريافت نمود. شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختمان نوع استفاده از ساختمان را قيد كند.

  چنانچه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني صادره از جانب شهرداري از ساختمان استفاده شود مثلا از محلي كه داراي پروانه مسكوني است، استفاده تجاري و …شود چه پيامد قانوني دارد؟

چنانچه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ١٠٠ قانون شهرداري مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دوماه تجاوز كند در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم ميكند . اين تصميم بوسيله مامورين شهرداري اجرا ميشود و كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي محكوم شده و محل كسب نيز مجددا تعطيل ميشود.

 آيا داير كردن هر نوع محل كاري مشمول  اماكن تجاري بوده و به نحو مذكور با آن برخورد خواهد شد؟

خير ، بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري بيان ميكند:

داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و انتشارات و دفتر محضري بوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود و بنابراين نياز نيست كه براي داير كردن اين قبيل دفاتر ، ساختمان داراي پروانه محل تجاري باشد.

وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری
وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

چنانچه ساختماني به صورت غير مجاز در خارج از حريم شهرها ساخته شود، شهرداري چه اقداماتي انجام ميدهد؟

به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف ، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها تشكيل خواهد شد و كميسيون پس از بررسي مورد نسبت به صدور راي قلع و قمع يا جريمه اي معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

  آيا دارندگان ملك و زمين در محدوده شهرها تكليفي جهت اخذ پروانه از شهرداري به هنگام عمليات ساختماني دارند؟

بله، آنها بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان سازي از شهرداري پروانه اخذ نمايند.وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

در مورد ساخت بنا در ساختمان هاي مسكوني و اضافه كردن قسمتهايي به آن شهرداري با متخلف چه برخوردي ميكند؟وکیل شکایت از شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری

باتوجه به موقعيت ملك از نظر مكاني و نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي و قيمت معاملاتي هر متر مربع همان ساختمان ، شهرداري نسبت به وصول جريمه اقدام خواهد نمود و در صورت عدم پرداخت جريمه مجددا پرونده طبق روندي كه بايد در كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري مطرح و تصميم گيري ميشود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)