سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

فهرست مطالب

مقدمه

اصولا شرکت ها مانند اشخاص حقیقی در صورتی  که فعالیتهای معمولی آنها تجاری نباشد اعمالشان نباید تجاری محسوب گردد. اما امروزه قانون ترجیحا فعالیت بیشتر شرکتها را که تحت شرایطی تاسیس می شوند با توجه به شکل حقوقی آنها تجاری می داند. حتی اگر فعالیت مدنی داشته باشند.

بند 4 ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت های تاجری را به تبع شرکت ، تجاری دانسته است . از طرفی با توجه به مفهوم ماده 3 و تصریح ماده 5 همان قانون که مقرر می دارد: کلیه معاملات تجار تجاری محسوب می گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست .

اگر کلمه تجار را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بدانیم در اینصورت شرکتها مانند اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود عملیات غیر بازرگانی یا مدنی انجام دهند.

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را بر  7 قسم و به شرح ذیل تعیین نموده است.1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی

شرکت نسبی

شرکتی است که برای ناجام امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو نفر  یا چند نفر تشکیل می گردد  و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد

شرکت با مسئولیت محدود-وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل  می شود. مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت  مانند شرکت سهامی است. وجه تسمیه این شرکت در  این است که  مسئولیت هر شخص در برابر قروض به نسبت سهم الشرکه است.

شرکت تضامنی

شرکتی است که برای امور تجاری و تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی ، نا محدود و تضامنی دارند .

شرکت سهامی خاص-وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصرا توسط خود موسسین  تامین می شود،حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده  و موسسین نباید کمتر از سه نفر باشند.

شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه تاسیس شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است.

وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری
وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

شرکت تعاونی

شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضا و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی آنها  از طریق کمک متقابل اعضا تشکیل می شود.وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

شرکت  مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسمی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.-وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند سهامدار تشکیل می شود .-وکیل شرکت های تجاری-بهترین وکیل شرکت های تجاری

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)