سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 ميزان مبلغي كه به عنوان سرقفلي پرداخت ميشود چقدر است؟

ميزان مبلغي كه به عنوان سرقفلي پرداخت ميشود با توافق طرفين تعيين ميشود.جهت مشاوره سرقفلی باید با بهترین وکیل سرقفلی در تهران نیز تماس داشته باشید. در اين مورد به نظر ميرسد جايي كه مالك سرقفلي دريافت ميكند مبلغ را وي پيشنهاد ميدهد و مواردي كه مستاجر سر قفلي ميگيرد بايد به ميزاني باشد كه وي حاضر شود از حق خود بگذرد و مورد اجاره را تخليه كند. تنها استثناي مطلب گفته شده تبصره ٢ ماده ٦ ميباشد كه ميگويد در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سر قفلي را به مستاجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سر قفلي به قيمت عادله روز را دارد.
همچنين ماده ١٠ كه در صورت عدم توافق طرفين ميزان سرقفلي را با نظر دادگاه ميداند به اين استثنا اشاره دارد.

(عنوان:وکیل سرقفلی در تهران-وکیل سرقفلی-)

هنگامي كه موجر در ابتدا از مستاجر سر قفلي ميگيرد به هنگام تخليه آيا بايد به همان ميزاني كه گرفته است سر قفلي بدهد يا به قيمت عادله روز؟!

در اين باره قضات دادگستري تهران چنين نظر دادند:
نظر اكثريت قريب به اتفاق: در موردي كه مالك مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر گرفته باشد هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي را به قيمت عادله روز دارد.
نظر اقليت: در پايان مدت اجاره مستاجر حق مطالبه همان مبلغي را كه داده ، دارد.

سرقفلی مغازه

زمان پرداخت سرقفلي؟

اگر در ضمن عقد اجاره در مورد زمان پرداخت سرقفلي توافقي صورت گرفته باشد بر اساس همان توافق عمل ميشود اما در موردي كه در ضمن عقد اجاره زماني تعيين نشده باشد اين سوال پيش مي ايد كه ايا تخليه عين مستاجره از طرف مستاجر موكول به گرفتن سرقفلي است يا خير؟
در اين باره قضات دادگستري استان تهران در نشست هفتگي خود چنين نظر داده اند:
نظر اقليت: تخليه موكول به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز نيست.
نظر اكثريت: تخليه منوط به پرداخت سرقفلي است.
به نظر ميرسد نظر اقليت را بتوان ترجيح داد و تخليه مورد اجاره را موكول به پرداخت سرقفلي نكرد.(عنوان:وکیل سرقفلی در تهران-وکیل سرقفلی-)

در چه مواردي سر قفلي پرداخت نميشود؟

(عنوان:وکیل سرقفلی در تهران-وکیل سرقفلی-)
چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفا كرده باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.
اين ماده به صراحت مستاجر را در سه مورد از گرفتن سرقفلي منع ميكند. برخي از اساتيد حقوق همچون اقاي بهمن كشاورز معتقدند كه تحقق هركدام از سه شرط ذكر شده در ماده ٩ كافي است تا مستاجر سرقفلي دريافت نكند .اما برخي ديگر جمع هر سه مورد را براي عدم دريافت سرقفلي از جانب مستاجر لازم ميدانند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)