فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 روابط كارگر و كارفرما

هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. (اصل بيست و هشتم قانون اساسي)

مشمولين قانون كار چه كساني هستند؟

(عنوان:وکیل دعاوی کارگر و کارفرما-وکیل کارگر و کارفرما)
قانون كار ظاهرا قانوني است عام المشمول و كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان ، كاراموزان ، كارگاه ها ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي را مشمول مقررات اين قانون قرار داده است .

برخي مفاهيم از نظر قانون كار:

كارگر :

فردي كه به هر عنواني درمقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به در خواست كارفرما كار ميكند كارگر ناميده ميشود. خواه اين كار را در محل كارگاه و موسسه انجام دهد يا خارج از آن.

كارفرما:

شخصي (حقيقي يا حقوقي) را كه كارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار ميكند ، كارفرما مينامند.
بدين ترتيب مديران و مسئولان كارگاه كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و آنها را نميتوان كارفرما ناميد.
كاراموز به افراد ذيل گفته ميشود.(عنوان:وکیل دعاوی کارگر و کارفرما-وکیل کارگر و کارفرما)
كساني كه براي ياد گرفتن حرفه خاص باز اموزي يا ارتقا مهارت براي مدت معين در مراكز كاراموزي يا اموزشگاه هاي ازاد اموزش ميبينند.
افرادي كه به موجب قرار داد كاراموزي براي ياد گرفتن حرفه اي خاص براي مدت معين كه زيادتر از سه سال نباشد در كارگاهي معين به كاراموزي توام با كار اشتغال دارند ، مشروط بر اينكه سن آنها از ١٥سال تمام كمتر نبوده و از ١٨ سال تمام بيشتر نباشد.

چه اشخاصي مشمول قانون كار نميباشند؟

(عنوان:وکیل دعاوی کارگر و کارفرما-وکیل کارگر و کارفرما)
اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند
اشخاصي كه ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي در مورد آنان اجرا ميشود.
كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر فرزندان و پدر و مادر وي انجام ميشود.
مواردي كه به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران ميتوانند از شمول قانون كار خارج شوند . مانند كارگاه هاي كوچكتر از ١٠ نفر و يا برخي از فعاليت هاي بخش كشاورزي مانند پرورش و بهره برداري از درختان ميوه انواع نباتات جنگل ها مراتع و غيره.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)