سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید

فهرست مطالب

اوصاف وکالت-وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

از اوصاف عقد وکالت  که در تعریف عقد وکالت گفته شده چنین برمی‌آید بین مفهوم وکالت و نیابت رابطه بسیار نزدیک وجود دارد وکالت وسیله اعطای نیابت ارادیست به وکیل تا در حدود اختیار تعیین  شده  اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل  انجام دهد.

معنی وکالت-وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

به حکم ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت به معنای نیابت یا جانشین است یعنی احدی از طرفین قرارداد طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. بنابراین اولین اثر عقد وکالت اعطای نمایندگی است.وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

ماهیت وکالت

در شناخت ماهیت وکالت  باید مورد توجه قرار گیرد اول اذنی  بودن عقد وکالت ایجاب میکند موکل برای وکیل تفویض اختیار می نماید تا به نمایندگی از جانب او به تصرف پردازد. اثر اعطای وکالت  آن است که موکل آثار و پیامدهای حقوقی اعمالی را که به به نیابت او در ایام وکالت انجام داده بپذیرد و هزینه‌ها را بپردازد.وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

خود نتیجه اجرای عقد  است نه اثر اصلی عقد وکالت. به هم جهت گفته شده که وکالت در مرحله نخست باید در شمال عقود  اذنی آورده شود.

وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب
وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

تعهد وکیل

زمانی که وکیل تفیذ  اختیار را می پذیرد در هنگام وقوع عقد وکالت   متعهد به اجرای مفاد وکالت  است ولی این تعهد از لوازم سمت امانت و نیابت  و اثر مستقیم عقد وکالت در این صورت است که تعهد موکل و وکیل و جایز بودن عقد وکالت ناسازگار نمی‌نماید.وکیل در شهرک غرب-وکیل خانواده شهرک غرب

اثر وکالت

عقود رضایی قراردادهای را گویند که به مجرد عقد  و رضای مالک محقق می گردد م و دوام عقد به آن است و نیازی به تعهد و التزام نیست مثل عاریه .

از ماده ۶۵۶ قانون مدنی اثر حقوقی عقد وکالت استنباط می گردد که نمایندگی است اما معلوم نمی‌شود که چگونه عقدی است.

در حقیقت نمایندگی حاصل در وکالت  در اثر ایجاد ان است آنچه مسلم نظر می‌رسد این است که در اثر عقد وکالت برای رفع آن  ایجاد نمی‌شود   به هر حال وکالت عقد جایز است و جایز بودن وکالت حکمی است که قانونگذار از فقه اقتباس کرده است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)