وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

معنی وکالت-وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

وکالت به معنی واگذار نمودن است. اکثر حقوقدانان در تعریف وکالت ماده ۶۵۶ قانون مدنی را بیان کردند: به گفته این ماده وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند و متعاقباً از این طریق نتیجه گیری می شود که در نتیجه عقد وکالت وکیل به جای موکل  مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن   را انجام داده باشد یعنی وکیل قائم‌مقام موکل است و هر عملی انجام دهد نه فقط به حساب موکل  بلکه با نام وی خواهد بود.وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

تعریف وکالت در فقه-وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

فقها نیز وکالت را این‌گونه تعریف کردند که شخص دیگری را جهت تصرف در امری نایب خود قرار می دهد.وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

در ترمینولوژی حقوق استناد به عمل حقوقی اطلاق شده است که به موجب آن یک شخص دیگری را در امری نایب خود قرار میدهد.

   تعریف نیابت

در تعریف نیابت چنین آمده  عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر به دیگری اختیار می دهد که به نام او برای او عملی را انجام دهد. نیابت  بودن وکالت در ماده ۶۵۶ قانون مدنی به صراحت بیان شده و وکیل نسبت به تصرفاتی که انجام می دهد در حکم   واسطه است و آنچه می کند برای موکل است.

تعهداتی که پذیرفته است بر عهده موکل است و اگر نفعی  باشد برای او.

در همین راستا عده‌ای از مولفان وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته‌اند

وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب
وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

مورد وکالت

مورد وکالت مندرج در ماده  قانون مدنی القا می‌کند که مورد وکالت می‌تواند امری موادی مانند احداث ساختمان یا ساختن مجسمه و نظایر آن باشد و اینکه عملی حقوقی مثل  اجاره و طلاق و غیره نیز شامل می شود زیرا که نیابت زمانی مطرح می‌شود که سمت فرد مورد سوال قرار گیرد و این ممکن نیست  مگر در برابر اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل طرف معامله یا دادستان در امور سرپرستی چنانچه اگر کسی در ترسیم یک تابلوی نقاشی اجیر   شود هرگز نمی‌تواند مقابل تابلو نایب فرض شود این فرض به صراحت عقل سلیم مردود است.وکیل دادگستری در شهرک غرب-وکیل طلاق شهرک غرب

 

مورد نیابت

وانگهی   به سابقه تاریخی وکالت که نیابت در اموری قابل استفاده است که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و نیز در ماده ۶۶۲ قانون مدنی می‌گوید وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد ووکیل  هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

از نظر پنهان نمانده و به ثواب این پرسش شده است که آیا در امور مادی نیز برای صحت وکالت  است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد یا موکل که معماری و نقاشی نمی داند و در بستر بیماری است برای انجام مورد وکالت در افغانستان دارد نمی‌تواند برای انجام کار خود وکیل اختیار کند آیا امور مالی مانند بنایی و نقاشی اهل که لازم دارد مفاد این ماده در صورت معنی دارد که به کار تازه و عمل حقوقی باشد زیرا فقط در این مورد است که اهلیت مرکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن عمل مطرح است.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)