وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

فهرست مطالب

مقدمه-وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

مقدماً مي بايست گفت سازمان دولتي ناظر بر قرارداد حمل ونقل زميني، سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور است كه تابع وزارت راه وترابري است .وظايف عمده اين سازمان اداره امور حمل ونقل جاده اي و شركتهاي فعال در اين امر در كشور و تدوين مقررات وآيين نامه هاي مربوطه مي باشد . از سازمانهاي تابعه سازمان ملل متحد IRU، سازمان ناظر در سطح بين المللي ،اتحاديه حمل ونقل جاده اي محسوب مي شود و وظايفي مشابه سازمان هاي بين المللي درامر حمل ونقل جاده اي دارد . در مورد حمل ونقل با راه اهن نيز در حال حاضر تكيکي بين سازمان ناظر و سازمان حمل كننده راه آهن در كشور وجود ندارد. و سازمان راه آهن جمهوري اسلامي ايران هر دو وظيفه را عهده دار است .وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

حمل و نقل بین المللی-وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

در حال حاضر حمل ونقل بين المللي ازطريق جاده اي تابع مقررات كنوانسيون قراردادحمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده است كه به كنوانسيون CMR مشهور  است و به تاريخ 29/2/35 در ژنو منعقد شده و دولت جمهوري اسلامي به موجب قانون 29/4/76 به اين كنوانسيون و پروتكل الحاقي آن پيوست . طبق ماده 1 ،اين كنوانسيون شامل هر قراردادي كه براي حمل كالا از طريق جاده یا وسیله نقلیه  به منظور كسب اجرت منعقد ميشود ومحل دريافت كالا وتحويل آن طبق قرارداد در  دو كشور مختلف واقع شده باشد وحداقل يكي از دو طرف عضو كنوانسيون باشد. البته اين كنوانسيون شامل مواردي چون حمل كالا ها يي كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين المللي پستي انجام مي شود ، حمل محمولات جنازه اي و حمل اثاث منزل نيست.وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

در سطح بين المللي سازمان خاصی  در امر حمل ونقل راه آهن وجود ندارد . عمده سازمانهاي بين المللي عبارتند از UIC سازمان جهاني راه آهن cotif otif ناظر بر اجراي كنوانسيون ((به منظور تسهيل در حمل Cotif  در سال 1982 باتوجه به افزايش حجم كالا ومسافر ومقررات حقوقي يكنواختي به نام كوتيف مسافر وبار درحمل ونقل بين المللي با راه آهن به وجود آمد)) كشورما اين مقررات را ازتاريخ اول اكتبر 1985 پذيرفت و به مرحله اجرا در آورد.

قانون حاکم بر حمل و نقل زمینی

گفتيم در قسمت حمل ونقل زميني مفاد قانون موسسات حمل ونقل وتعميرگاه هاي اتومبيل و گاراژ عمومي مصوب 25/4/1345 با آيين نامه اجراي آن مصوب 26/4/1346 بايد در نظر گرفته شود . ولي اين آيين نامه ، موسسات حمل ونقل را شامل بنگاههاي مسافري وبنگاههاي باربري دانسته بدون اينكه از قراردادهاي منعقده با هر يك از بنگاههاي مذكور مشخصاً تعريفي بنمايد. در حمل ونقل بين المللي مقررات وتعاريف از قرارداد حمل ونقل كامل تر است .در اين دسته از قراردادهاي حمل ونقل نظام CMR زميني حاكم است.وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

از ديد كلي حمل ونقل از راه خشكي كلاً به 2 نحو است :

-يكي حمل ونقل درمحدوده نقاط كشور كه حمل ونقل داخلي ناميده مي شود .

-ديگري حمل ونقل بين دو يا چند كشور كه حمل ونقل بين المللي ناميده مي شود وكاميون براي تحويل جنس به مقصدمجبور به  عبور ازراههاي خشكي چندكشور

مي باشد كه در حقوق ايران نيز پذيرفته شده . بنابراين  حمل و نقل زميني داخلي تابع مقررات قانوني CMR است و در قانون تجارت چند ماده اي به اين مورد پرداخته است. در  اين عرصه صدور بليت ، به منزله انعقاد قرارداد حمل ونقل زميني بين مسافر ومتصدي حمل ونقل تلقي مي شود . زيرا به محض صدور بليت مسافرت، طرفين قرارداد به رعايت قوانين و آئين نامه هاي مربوط به حمل ونقل مسافر وتعرفه هاي قانوني و مصوب ملزم بوده ومسئوليت ناشي از آن را بر وفق مقررات مربوطه پذيرا مي شوند.  براساس قراردادهاي بين المللي بليط مسافرت مدركي معتبر است و قرينه اي دال بر انعقاد قرارداد حمل ونقل و شرایط ان می باشد ، مگر اینکه خلاف ان ثابت شود. به این ترتیب ، هر چند  حمل و نقل جاده ای در عرصه بین المللی ان از حیث مقررات حاکم ،استاندارد قابل قبولی دارد ، اما در عرصه داخلی خلاء مقررات مناسب به خوبی احساس میشود. به موجب ماده 4 قانون الزام

شركتها وموسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه ، مصوب 31/2/68 براي وسايل نقليه مسافري ، صورت وضعيت مسافر بر اساس فرم تهيه شده از طرف وزارت راه وترابري كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ مي شود تنظيم مي گردد.

البته در حمل ونقل بين المللي جاده در بحث عبور از چند كشور و بازرسي كاميونها وكنترل مدارك مربوطه و جلوگيري از تاخير در رسيدن كالا به مقصد، مقرراتي در جهت تسهيلات در رابطه با تشريفات گمركي نيز وجود دارد .وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

براي مثال موسسات حمل ونقل بين المللي با خريد دفترچه كانتينر  براي هر سفر پرداخت حقوق وعوارض گمركي محموله كاميون را تضمين مي كنند

در امر راه آهن نيز بحث راه نامه ( بارنامه) راه آهن پديد مي آيد كه آن را سندي مي دانند كه توسط شركتهاي راه آهن در ايستگاههاي بارگيري صادر مي گردد و بدين وسيله شركت راه آهن طي اين سند اعلام مينمايد كه كالاي مندرج در راه نامه را تحويل گرفته ومتعهد شده كه آنرا در مقصد صحيح و سالم تحويل دهد. راه نامه راه آهن سندي غيرقابل معامله و انتقال است و بنابراين با ظهرنويسي نمي توان آن را به ديگري انتقال داد.

قرارداد حمل ونقل بين المللي جاده مانند قرار داد حمل ونقل هوايي تشريفاتي نیست و به صرف ايجاب و قبول ميان فرستنده و متصدي حمل ونقل منعقد مي شود  و قرارداد منعقده بين مشتري و حمل كننده در صورتي مشمول كنوانسيون CMR خواهد بود كه قرارداد به نوعي به ان عطف شده باشد.

وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل
وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

ارکان قرارداد حمل و نقل زمینی

گفتيم در قرارداد حمل ونقل سه ركن اصلي وجود دارد . متصدي حمل ونقل ، ارسال كننده وگيرنده درخصوص متصدي حمل ونقل مي بايست خاطر نشان كرد كه وي به هنگام تحويل كالا بايد مندرجات بارنامه جاده اي را از هر نظر تطبيق دهد  وبه محض رسيدن ، كالا را در اختيار مرسل اليه قرار دهد. درماده 5 كنوانسيون نيز به بيان وظايف متصدي حمل ونقل كالا از طريق جاده پرداخته است.اما حمل كننده كالا به محض رسيدن به مقصد ذي حق است كه فوراً كالا را به حساب شخصي كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه نموده وبا اين كار حمل پايان يافته تلقي خواهد شد .پس حمل كننده في الواقع مسئول هرگونه خسارت تازمان تحويل كالا وهمچنين تاخير در تحويل كالا مي باشد مگر اينكه خسارت ويا تاخير ناشي از عملكرد نادرست متصدی ، عيب ذاتي كالا ، بسته بندي ناقص و يا شرايط غير قابل اجتناب و ا ستفاده از وسيله نقليه نامناسبي باشد كه مشتري با استفاده از ان موافقت ننموده است . همچنين در باب تكاليف ارسال كننده نيز بايد گفت وي مسئوليتهايي در قبال حمل كننده دارد.

ماده 10 كنوانسيون او را مسئول خسارتهاي وارد شده كه در نتيجه نقص بسته بندي كالا ايجاد شود ميداند. مگر اينكه نقص براي حمل كننده شناخته شده باشد ونامبرده هيچ گونه حق شرطي در اين مورد در بارنامه جاده وارد نكرده باشد. همچنين فرستنده موظف است هزينه هايي كه حمل كننده براي گرفتن واجرت دستورها متحمل گشته به وي پرداخت نمايد مگر اينكه هزينه ها در نتيجه عمل اشتباه ياغفلت حمل كننده به وجود آمده باشد واگر فرستنده ،كالايي با ماهيت خطرناك به متصدي حمل ونقل تحويل دهد موظف است حمل كننده را از نوع دقيق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي كه بايد به عمل آيد مطلع سازد.وکیل حمل و نقل-وکیل حمل و نقل بین المللی-قرارداد حمل و نقل

 

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)