سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله

تعریف جعاله-وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

ماده ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف جعاله می گوید که آن عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در قبال عملی قبل از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین .

ماده ۵۶۲ در مقام بیان اصلاحاتی که در این عمل حقوقی به کار میرود می افزاید. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و عمل را جعل می گویند .

ماهیت جعاله

این تعریف ماهیت جعاله را در برابر اجاره اشخاص که با آن شباهت زیاد دارد معین می سازد. زیرا در اجاره اشخاص نیز مستاجر منتشر می‌شود که اجرت معلومی را در برابر کار معین بپردازد. جعاله  به اعتبار چگونگی ایجاد بر دو قسم است خاص و عام اول   جعاله خاص و عام

ایجاد برای شخص معین می شود . طرف خطاب تنها یک یا چند نفر خاص است و به همین دلیل نیز پذیرفتن ایجاب از طرف دیگری امکان دارد . دوم در جعاله عام آنچه به نظر جاعل اهمیت دارد رسیدن به نتیجه مطلوب است و به همین جهت ایجاد را به طرف عموم می کند و منتظر می شود که هر کس کار مورد درخواست او را انجام دهد پاداش را شامل می گردد .

ایجاب در جعاله

عقد جعاله ایجاب از طرف جاعل می شود و این ایجاب حاوی التزام به پرداختن پاداش یا عوضی در برابر انجام کار معین است. ایجاب ممکن است خطاب شخص معین باشد یا به عموم . در موردی که ایجاب برای عموم است یعنی هدف جاعل رسیدن به نتیجه مورد نظر است و شخصیت عامل در نظر و اهمیت ندارد همیشه با خود شروطی همراه دارد که هر گاه به طور صریح و گاه دیگر به طور ضمنی از اطلاق ایجاب می کاهد .وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله

وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله
وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله

قبول جعاله-وکیل جعاله-قرارداد جعاله-وکیل برای تنظیم قرارداد جعاله

قبول جعاله  نیز ممکن است به طور صریح  انجام شود و به اطلاع جاعل برسد یا در مورد جمله آن به طور ضمنی انجام شود یک یعنی عامل پس از آگاه شدن از مفاد التزام با شروع به کار مورد تقاضا آن را به طور ضمنی بپذیرد یا عاملی که پیش از آگاه شدن از ایجاد کار خود را انجام داده است پیشنهاد جاعل را بپذیرد و نتیجه کار را تسلیم کند .

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)