فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

  وصيت نامه را به چند گونه ميتوان تنظيم كرد

وصيت نامه خود نوشت
وصيت نامه رسمي
وصيت نامه سري

بنابراين وصيت شفاهي قابل پذيرش در دادگاه نميباشد البته نوع ديگري از وصيت نامه به نام وصيت نامه فوق العاده هم وجود دارد .

وصيت خود نوشت:

معمولترين نوع وصيت نامه خود نوشت است چرا كه هزينه اي هم ندارد. وصيت نامه اي كه تمام آن به خط وصيت كننده نوشته شده و داراي تاريخ روز به خط وصيت كننده بوده و به امضا او رسيده باشد.پس كسي كه سواد ندارد يا قادر به نوشتن نيست نميتواندوصيت نامه خودنوشت تهيه كند.وکیل تنفیذ وصیت نامه-وکیل وصیت نامه تهران
وصيت نامه تايپي را نميتوان وصيت نامه خود نوشت دانست چرا كه انتساب چنين وصيت نامه اي به متوفي در دادگاه مشكل خواهد بود.

اعتبار وصيت نامه خودنوشت؟

وصيت نامه خودنوشت از اسناد عادي محسوب ميشود. بنابراين ميتوان صحت و درستي آن را مورد ترديد و انكار قرار دهند.

٢) وصيت نامه رسمي

اين شكل از وصيت نامه بايد در دفترخانه اسناد رسمي و به همان ترتيب تنظيم اسناد رسمي تنظيم شود . افراد بي سواد هم ميتوانند از اين نوع وصيت نامه استفاده كنند.وکیل تنفیذ وصیت نامه-وکیل وصیت نامه تهران

اعتبار وصيت نامه رسمي چگونه است؟

اعتبار اين نوع وصيت نامه مانند اعتبار ساير اسناد رسمي است بنابراين نميتوان آن را مورد ترديد قرار داد.

٣) وصيت نامه سري

وصيت نامه سري شكلي از وصيت نامه است كه به وسيله وصيت كننده امضا و لاك و مهر شده و طبق مقررات قانون ثبت در اداره ثبت محل به امانت سپرده ميشود. لزومي ندارد وصيت نامه به خط وصيت كننده باشد اما وصيت كننده بايد سواد داشته باشد و افراد بيسواد نميتوانند به اين شكل وصيت كنند.وکیل تنفیذ وصیت نامه-وکیل وصیت نامه تهران

اعتبار وصيت نامه سري چقدر است؟

چون اين شكل از وصيت نامه در يك مرجع رسمي به امانت گذارده ميشود نشان دهنده اقرار وصيت كننده به انتساب آن به خود است بنابراين كسي كه انتساب آن را به وصيت كننده رد ميكند بايد ادعاي خويش را ثابت كند.

وصيت نامه فوق العاده:

گاهي ممكن است به دلايلي همچون جنگ يا خطر مرگ فوري شخص نتواند به طرق فوق الذكر وصيت كند در اين مواقع ، قانونگذار به فرد اجازه داده تا به طريق فوق العاده وصيت كند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)