فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

تعريف اجاره:

اجاره عقدي است كه به موجب آن مالك منافع مال خود را براي مدت معيني در برابر مالي كه ميگيرد به ديگري منتقل ميكند . بعد از انعقاد عقد اجاره مستاجر مالك منافع مورد اجاره ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بكند.

تعاريف اصطلاحات

موجر: موجر شخصي است كه مال خود را اجاره ميدهد.
همين كه موجر مالك منافع مال مورد اجاره باشد كفايت ميكند بنابراين مستاجر يك آپارتمان كه تنها مالك منافع آن است ميتواند آن را به ديگري اجاره بدهد البته در صورتي كه اين حق در عقد اجازه از او سلب نشده باشد.(عنوان مقاله :وکیل تخلیه مستاجر-وکیل برای تخلیه مستاجر)
مستاجر: مستاجر كسي است كه در مقابل پرداخت مبلغي مالي را اجازه ميكند تا از منافع آن مال در مدت اجاره استفاده نمايد.

وکیل اجاره
وکیل اجاره

اجاره بها:

مالي يا مبلغي را كه در اجاره اشيا مستاجر به مالك ميدهد تا بتواند از منافع آن استفاده نمايد را اجاره بها يا اجرت المسمي ميگويند. بايد در ضمن عقد در ميزان آن ، موجر و مستاجر توافق نمايند.

مورد اجاره:

مورد اجاره همان مالي است كه منفعت آن به مستاجر منتقل ميشود . مالي كه منفعت آن مورد اجاره قرار ميگيرد اصطلاحا عين مستاجره گفته ميشودو معمولا براي آنكه مستاجر بتواند از منافع بهره مند شود بايد عين مستاجره نيز در اختيار وي قرار گيرد.(عنوان مقاله :وکیل تخلیه مستاجر-وکیل برای تخلیه مستاجر)

 

شرايط موارد اجاره

اجاره اشيايي صحيح است كه با استفاده از آن عينش باقي بماند مثل خانه ولي اشيايي مانند خوراكي ها چون استفاده از آن با از بين رفتنش ملازمه دارد، بنابر اين اجاره اين قبيل اشيا صحيح نيست.(عنوان مقاله :وکیل تخلیه مستاجر-وکیل برای تخلیه مستاجر)
مورد اجاره بايد معلوم و معين باشد مثلا بگويند فلان اپارتمان واقع در فلان محل به طوري كه اوصاف و خصوصيات آن ديگر مجهول نماند.
موجر بايد مالك منفعتي باشد كه آن را به مستاجر منتقل مينمايد.

  آيا يكي از دو شريك ميتواند سهم خود را به ديگري اجاره دهد؟

بله اما براي اينكه مورد اجاره را در اختيار مستاجر قرار دهد نياز به اذن و اجازه شريك خود دارد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)