فهرست مطالب

وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور

وکالت در خارج از کشور

وکالت های تنظیمی در خارج از دادگاه وکالت خارج از دادگاه ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد اگر به کارت به صورت سند غیر رسمی باشد وکالت در خارج از ایران یا در ایران داده میشود

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

  وکالت به موجب سند غیر رسمی -وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور

 وکالت های تنظیمی در ایران صحت امضای موکل در وکالتنامه چنانچه وکالت در ایران به موجب سند غیر رسمی داده شود ممکن است توسط خود وکیل دادگستری در همان وکالت نامه تایید شود.وکیل ایرانیان خارج از کشور-وکیل برای ایرانیان خارج از کشور

اگر چه قانونگذار در ماده ۳۴ قانون جدید تصریح می کند که وکیل  تأیید می‌نماید که به کالت نامه را موکل شخصا در حضور و امضا یا مهر کرده یا اثر انگشت زده است اما تایید امضای موکل توسط وکیل نشان دهنده اعلام موارد مذکور است.

چنانچه موکل در زندان باشد

رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل را ذیل وکالتنامه تصدیق کند.

در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده میشود موکل می تواند امضا مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند که در این صورت دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی می نماید.وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور

وکالت های تنظیمی خارج از کشور

ماده ۳۴ قانون جدید ۲ وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از ماموران سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.

وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور
وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور

تنظیم وکالت نامه بوسیله ماموران کشورهای خارجی

در صورتی که وکالت نامه به وسیله ماموران کشور های خارجی تنظیم شده باشد در حدود و با رعایت ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در محاکم ایران معتبر خواهد بود.

شرط قبول شدن وکالت نامه های تنظیمی خارج از کشور

در هر حال قبول شدن وکالتنامه های تنظیمی در خارج از ایران مشروط به این است که وزارت امور خارجه و یا خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.وکیل برای ایرانیان خارج از کشور-وکیل ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی راجع به گواهی وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم در کشورهای فاقد مامورین سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه که وزارت دادگستری با همکاری وزارت خارجه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می‌رسد تعیین خواهد شد.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)