فهرست مطالب

وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

مقدمه

قانونگذار در ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقد اجاره را اینگونه تعریف کرده است “اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود اجاره دهنده را موجر به اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره عین مستاجره گویند “اجاره عقدی معوض است و منافع رایگان تملیک نمی‌شود .مالکیت مستاجر بر منافع عین موقت است. برخلاف مالکیت عین که  دائمی است.  حق مستاجر و منافع عین مستاجره از سنخ مالکیت و در زمره حقوق عینی است و در برابر اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد .وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

مورد اجاره

همچنین قانونگذار در ماده ۴۶۷ قانون مدنی در مورد اجاره اینطور بیان کرده است: مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. در تفسیر این ماده باید گفت که شباهت مالکیت منافع با حق انتفاع در هر مورد شخصی غیر از مالک عین  حق بهره‌برداری   انحصاری از آن را دارد.وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

تفاوت مالکیت منافع با حق انتفاع-وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

اثر عقد جدا شدن منفرد از این نیز مالک هر دو یکیوکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهرانست و صاحب حق اختیار بهره برداری از منافع چیزی را پیدا می کند.

انواع مال

مال بر دو قسمت است. اول غیر منقول : این را ماده ۱۱ قانون مدنی گفته است این ماده شامل تمام اموال خواه مادی باشد یا در زمره حقوق می شود و اختصاص به اموال مادی ندارد. هر چند بر آن اطلاق کمال می شود باید در یکی از دو شاخه منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه آن معین گردد. مال غیر منقول ممکن است  ذاتی یا در اثر عمل انسان یا حکمی یا طبیعی باشد.

وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران
وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

مال منقول چیست

مال منقول نیز ممکن است مادی یا حقوقی که در حکم منقول است باشد.

تعریف مال غیر منقول-وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود خود مال یا محل آن شود و غیرمنقول برای اموال منقول است که به واسطه عمل انسان استقلال یافته است صفت اکتسابی است و همین که مال از زمین یا بنا جدا شود وصف ذاتی آن منقول نیز باز می‌گردد.وکیل انلاین اینترنتی-وکیل انلاین تلفنی-وکیل انلاین تهران

 

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)