فهرست مطالب

وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

مقدمه-

هرگاه معلوم شود که متقاضی تصدیق با علم به عدم به وراثت  خود تحصیل تصدیق وراثت نماید  یا با علم به وجود بررسی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جا مقرر است محکوم خواهد شد.

ادعاوی وراثت -وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران

اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه دعوا اقامه کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصویری از دادگاه حاکی از اقامه دعوا گرفته و به اداره ثبت تسلیم کند. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه نامعلوم شدن نتیجه نهایی ادعا توقیف خواهد شد.

تصدیق انحصار وراثت -وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث  ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت ن تسلیم نمایند.

وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران
وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران

تصدیق بعضی از وراث-وکیل انحصار وراثت-وکیل انحصار وراثت در تهران

تصدیق بعضی از وراثت نسبت به مواردی  که به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی واقع نشده مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراث که آن را قبول کرده‌اند نمی‌شود و اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر و ملزم به اقرار خود خواهد بود.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت تعیین وقت با آقای دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)