سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکیل اعلام ورشکستگی-وکیل ورشکستگی

جهت تعیین وقت به واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

مقدمه

ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان می دارد :ورشکستگی تا جر یا شرکت‌های تجاری در نتیجه توقف از ادای وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.

حکم ورشکستگی تاجر میت

حکم ورشکستگی تاجری که حین فوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر شود. ورشکستگی طبق قانون ایران مربوط به حقوق تجارت است و فقط تجار مشمول مقررات ورشکستگی می شوند .منظور از تاجر کسی است که طبق قانون تجارت تاجر شناخته می شود. بنابراین تصفیه امور تجاری که از عهده پرداخت دیون  خود بر نمی‌آید مطابق مقررات ورشکستگی به عمل می آید و طبق ماده ۳۳ قانون اعسار و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی جز در مورد کسبه جز ء تجار نمی توانند تقاضای اعسار بدهند.

تصویه بدهکاران غیر تاجر

در حقوق ایران برای تصفیه امور بدهکاران غیر تاجر ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده و مقررات قانون اعسار باید در نظر گرفته شود.

لزوم تاجر بودن

تا جری که ورشکسته می‌شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد ممکن از ورشکستگی او را اعلام کرد . به همین ترتیب تاجری که فوت کند چنانچه تا یک سال بعد از تاریخ فوت معلوم شود در موقع حیات ناتوان  از پرداخت کلیه بدهی های خود بوده است نیز حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد.  علاوه بر آن برای آنکه حقوق طلبکاران تاجر بعد از فوت او ضایع نشود ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است.

وکیل اعلام ورشکستگی-وکیل ورشکستگی
وکیل اعلام ورشکستگی-وکیل ورشکستگی

 

باید در نظر داشت رعایت ماده بالا مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.

زمان توقف

اگر شخصی قبلا تاجر بوده و بعدا تجارت خود را ترک نموده باشد توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است. چنین شخصی در زمان توقف تاجر محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد. با توجه به مراتب بالا در حکم ورشکستگی دادگاه باید توجه کند کسی که در پرداخت بدهی های او توقف حاصل شده است مشمول تعریف تاجر میشود یا نه .

در موردی که شخص نام خود را به عنوان تاجر در دفتر ثبت کرده باشد و دفاتر تجاری را پلمپ نموده و دارای مغازه و دو کام باشد تشخیص آن آسان است ولی اگر یکی از عوامل فوق محرز نباشد و شخصی که ورشکستگی اتخاذ شده منکر تاجر بودن باشد تحقیق دادگاه مشکل میشود.

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)