سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

  ارث:

با مرگ شخص، آنچه از وي به جا مي ماند بر اساس ترتيب خاصي به بازماندگان وي ميرسد.

مسئله ارث چه زماني پيش مي ايد؟

ارث به فوت حقيقي يا فرضي شخص تحقق پيدا ميكند . يعني بعد از مرگ است كه مسئله ارث گذاشتن متوفي و ارث بردن ورثه به ميان مي ايد.
دادگاه ميتواند در موردي كه از تاريخ خبري كه از زنده بودن شخص غائب در دست است گذشته باشد كه عادتا چنين شخصي زنده نميماند ، حكم فوت فرضي اورا صادر نمايد. 

وکیل ارث
وکیل ارث

موارد ذيل از جمله مواردي محسوب ميشود كه عادتا شخص غايب، زنده فرض نميشود:

١) وقتي كه ده سال تمام از اخرين خبري كه از حيات غايب رسيده گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غايب از هفتادو پنج سال گذشته باشد.
٢) وقتي كه يك نفر به عناويني از عناوين قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد
٣) وقتي كه يك نفر حين سفر دريايي در كشتي بوده و كشتي در حين مسافرت از بين رفته باشد و در ضمن سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد. 

موت فرضی

تاريخ فوت معمولا با سند خلاصه مرگ و ثبت واقعه در اسناد سجلي و ابطال شناسنامه معلوم ميشود. در فوت فرضي تاريخ صدور حكم ، زمان فوت شخص محسوب ميشود . بعد از اينكه معلوم شود مرگ حقيقي در تاريخ ديگري بوده و يا اينكه غائب زنده پيدا شود، در اين موارد حكم فوت فرضي باطل ميشود.وکیل ارث در تهران- وکیل ارث و میراث

چه كسي از متوفي ارث ميبرد؟

براي ارث بردن بايد بين متوفي و كسي كه ميخواهد از او ارث ببرد خويشاوندي وجود داشته باشد، خواه خويشاوندي نسبي باشد يا سببي.
خويشاوندي نسبي بايد ناشي از نسب مشروع باشد ، بنابر اين ولد ناشي از زنا از پدر و مادر و خويشان آنها ارث نميبرد.وکیل ارث در تهران- وکیل ارث و میراث

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)