فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

شرايط ارث

شرط لازم براي ارث بردن وارث آن است كه در زمان مرگ مورث (متوفي) زنده باشد. يعني ميراث متوفي تنها به افرادي از ورثه او ميرسد كه در هنگام مرگ او زنده بوده اند و اگر در زنده بودن وارث شك و ترديد بوجود ايد، وي ارث نميبرد.

جنين در صورتي از متوفي ارث ميبرد كه دو شرط ذيل را داشته باشد:

١) در زمان مرگ متوفي نطفه او منعقدشده باشد.
٢) زنده متولد شود، حتي اگر پس از تولد بميرد باز هم ارث ميبرد.

اگر در ميان وارثان غايب مفقودالاثري باشد ، سهم او را كنار ميگذارند تا زماني كه وضعيت او معلوم شود.وکیل ارثیه- وکیل ارث در تهران-وکیل ارث مشاوره رایگان

خودکشی

هرگاه شخصي مورث خود را عمدا بكشد از او ارث نميبرد البته كشتن مورث به دستور قانون يا دفاع از خود باشد مانع از ارث بردن نيست.
تحت هيچ شرايطي ميراث شخص مسلمان به كافر نميرسد .

اگر طفلي از لقاح مصنوعي بين دونفر كه زن و شوهر نيستند به دنيا بيايد ، فرزند مشروع نيست بلكه فرزند ظبيعي است و ارث نميبرد.

تركه چيست؟

دارايي هاي متوفي را ميتوان به دو بخش مثبت و منفي تقسيم كرد.بخش مثبت عبارت است از حقوق و اموال و مطالبات متوفي از اشخاص ديگر و بخش منفي عبارت است از بدهي هايي كه متوفي به ديگران حتي وارثان خود دارد ، مجموع بخش مثبت و منفي تركه ناميده ميشود.وکیل ارثیه- وکیل ارث در تهران-وکیل ارث مشاوره رایگان
تنها خويشاوندان سببي كه از يكديگر ارث ميبرند زن و شوهر هستند كه بايد داراي دو شرط باشند: زوجيت آنها دائمي باشد و در زمان مرگ پيمان زناشويي آنان وجود داشته باشد.

در صورتي كه مرد چند همسر دائمي داشته باشد چه مقدار از ارثيه به آنها ميرسد؟

در اينجا نيز همان يك هشتم در صورتي كه متوفي فرزند داشته باشد و يك چهارم در جايي كه متوفي فرزندي نداشته باشد ميان آن چند زن به قسمت مساوي تقسيم ميشود.

چه كساني ميتوانند نسبت به گواهي انحصار وراثت درخواست تجديد نظر كنند؟

اشخاصي كه خود را جز ورثه ميدانند و نام آنها در شمار وارثان در گواهي انحصار وراثت نيامده است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)