وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی

فهرست مطالب

مالکیت طبقات ساختمان آپارتمان

در صورتی که طبقات ساختمان به چند نفر تعلق داشته باشد در مالکیت دیوارهای عمارت و به ویژه سقف مشترک بین مالکان اختلاف می شود. در اینگونه موارد اگر اصحاب دعوا دلیلی بر مالکیت خود اقدام نکنند از راه تشخیص متصرف باید فصل خصومت کرد.

قانون مدنی در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ دلایل عرفی تصرف را در این بخش    ها بدین شرح بیان کرده است:

ماده ۱۲۶ صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب اتاق فوقانی نسبت به دیواره های غرفه بالا اختصاصی و هر دو نسبت به سقف ما بین اتاق و غرفه به اشتراک متصرف شناخته می شود و طبق ماده ۱۲۷ پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

مبنای تنظیم رابطه مالکان در مواردی که هر طبقه از ساختمان مالک مستقل داشته باشد ، یا هر چند اتاق و لوازم آن واحد ساختمانی مستقل را به وجود آورد تنظیم روابط این همسایگان از نظم حقوقی و اجتماعی و اهمیت خاصی دارد.

حدود اختیارات مالک در بخش های اختصاصی

طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷ قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفا  برای استفاده انحصاری   ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد .وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی

قانون  اختیار مالک در بخش های اختصاصی همان است که در توضیح ماده ۱۳۲ آمد و ماده ۱۲۵ قانون مدنی نیز در تایید آن می گوید: هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوق مال دیگری هر یک از آنها می‌توان به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف کند .

با این وجود هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در دید عموم باشد بدهد.

به موجب ماده ۳ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶ /۱۲ ۱۳۴۳/   هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود .وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی

اداره بخش های مشترک

اداره بخش های مشترک طبق  ۲ قانون تملک آپارتمانها در تعیین این بخش اعلام می‌کند  قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیچ مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن تعلق میگیرد.

وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی
وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی

قسمت های مشترک اپارتمان-وکیل آیارتمان-مشاوره حقوقی آپارتمان-وکیل آپارتمان نشینی

به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است و در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد .

در مورد قسمت های مشترک مانند پله ها و سقف بین دو طبقه یا دیوار بین آپارتمان ها باید بین تصرفاتی که لازمه استفاده از آنهاست و تغییر ساختمان نمی دهد با تصرفاتی که وضع ساختمان را دگرگون می سازد یا تعمیر قسمت‌های مشترک آن را ایجاب می‌کند تفاوت گذاشت

الف هریک از مالکان می‌توانند در حدود متعارف از قسمت‌های مشترک استفاده کند مشروط بر اینکه مزاحم دیگری نباشد . براین اصل  مالکان طبقه‌های بالا می‌توانند از پله مشترک عبور کنند. مالک طبقه زیر می تواند سقف را سفید کند یا به آن چراغ بزند و مالک طبقه فوقانی بر روی آن رفت و آمد کند یا اثاث منزل خود را بگذارد ولی ایجاد صداهای ناهنجار و حرکات شدید بر روی سقف طبقه زیر ممنوع است هرچند که این تصرفات در ملک مستقل متعارف باشد .

تغییر و تصرف در هر یک از قسمتهای مشترک باید با موافقت سایر شرکا باشد.   هزینه تعمیر و نگهداری آن به عهده همه مالکان به تناسب سهم آنهاست.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)