وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

شنايي با مجموعه قوانين شهر و شهرداري

حدود اختيارات شهرداري چيست؟

اراضي كوچه هاي عمومي ، ميادين ، پياده روهارو خيابان ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده ي هر شهر كه مورد استفاده عموم است ، ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.

احداث بنا و مجوز از شهرداری

براي احداث و بناي هر ساختماني بايد از شهرداري اخذ مجوز نمود. شهرداري ميتواند با تعيين قيمت عادلانه نسبت به خريد اراضي اشخاص جهت توسعه معابر و ايجاد خيابان و ميدان و نصب و احداث تاسيسات فاضلاب و…..مبادرت ورزد.وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

نقل و انتقال ملک و شهرداری

هر مالكي براي انتقال ملك خود بايد عوارض تعيين شده از جانب شهرداري را بپردازد تا اجازه انتقال ملك را بيابد.شهرداري حق دارد به واسطه ماموريني كه در اختيار دارد راسا نسبت به جمع آوري متكديان و گدايان سطح شهر و همچنين كساني كه به صورت غير قانوني در سطح معابر به خريد و فروش مشغولند اقدام كرده و مطابق قانون با آنها برخورد كند.

برخورد شهرداري بايد با رعايت شئونات اخلاقي و انساني بوده و از برخوردهاي فيزيكي و ايذائي اجتناب گرديده و در هر صورت از توقيف بي سبب و غير قانوني اموال و وسائل افراد و از بين بردن آن پرهيز شود.وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

شهرداری و تخریب اماکن-وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

شهرداري ميتواند نسبت به تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمان هايي كه محل نظم عمومي تشخيص دهد پس از موافقت شوراي شهر و جلب نظر اداره بهداري اقدام كند و بسياري اختيارات ديگر كه مطرح خواهيم كرد.

  شهرداري ها در زمينه ارائه خدمات عمومي چه وظايفي دارند؟

ماده ٥٥قانون شهرداري ، شهرداري ها را مكلف نموده است به

١- ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري اب و توسعه معابر-وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

٢- نظافت و نگه داري و مسطح كردن معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات و تامين روشنايي شهر.

وظیفه شهرداری

٣- ايجاد محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها ونظاير آنها

٤- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي شهر نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها-وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

٥- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر ، تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و …..براي جلوگيري از امراض مسري.

جلوگيري از گدايي ، واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي

وظیقه شهرداری

٧- تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني و كمك به اينگونه موسسات در حدود اعتبارات مصوب

٨- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات .

٩- ايجاد گورستان و تهيه وسايل و ملزومات انتظام امور اموات

وظیفه شهرداری

١٠- اتخاذ تدابير لازم و موثر و اقدام براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي ودالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

١١- جلوگيري از شيوع بيماريهاي مسري انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن اين قبيل بيماران و همچنين دفع و معالجه حيوانات مبتلا به امراض مسري.

وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری
وکیل متخصص امور شهرداری- وکیل متخصص در امور شهرداری

١٢- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شوراي شهر و مراقبت در امور اصناف و پيشه وران.

١٣- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر و اجراي آن.

١٤- تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و يا توقف وسايل نقليه (ميادين ميوه و تره بار و پاركينگ عمومي)

وظیفه شهرداری

١٥- جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست

١٦-تشريك مساعي با وزارت فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره

١٧- اهتمام درحفظ بهداشت اماكن عمومي نظير گرمابه ها و …..

وظیفه شهرداری

١٨- ساختن خيابان و اسفالت كردن سواره هاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدول بندي طرفين به هزينه شهرداري هر محل

١٩- نام گذاري و نصب لوحه نام براي معابر و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و  برداشتن و محو كردن آگهي هاي نصب شده در محل هاي غيرمجاز.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)