سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

همه چیز در مورد فسخ نکاح
عقد نکاح پس از آنکه منعقد می گردد زوجیت بین زن و مرد ایجاد میشود و این وضعیت ادامه دارد تا نکاح منحل گردد
انحلال نکاح به یکی از امر فسخ طلاق
و فوت محقق می شود نگاه
نکاح خاصی است که دارای جنبه عمومی و جنبه مالی است و به اعتبار جنبه مالی احکام مخصوص معاملات آنجایی که منافات با جنبه عمومی ندارد در آن جاری می گردد
بدین جهت خیار غبن که بر مبنای تعادل ارزش عوضین قرار گرفته در نکاح را راه ندارد و همچنین زوجین می توانند به وسیله اقاله یعنی بر هم زدن عقد دیگران را به هم بزنند و یا در نکاح شرط خیار فسخ کنند که در مدت معینی بتوانند آن را منحل نمایند

فهرست مطالب

موجبات فسخ نکاح عبارت است از

عیب عبارت است از نقصان و یا زیادتی که در وضعیت طبیعی چیزی به وجود آید عیوبی که به زوجین حق فسخ نکاح را می‌دهد بر دو قسمت می باشد.

مشترک و مختص عیب مشترک

عیب مشترک

عیوب فسخ نگاه از منظر قانون

در هریک از زوجین باشد طرف دیگر میتواند نکاح را فسخ نماید و آن عبارت است از

جنون

تنها عیبی است که هر یک از زن و شوهر باشد حق فسخ نکاح را به دیگری می دهد .
ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی بیان می‌دارد جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ می باشد
نکات این ماده
در این ماده مطلق جنون موجب حق فسخ نکاح است.
بنابراین جنون به هر درجه که در هر یک از زوجین یافت شود دیگری می‌تواند با استناد ماده بالا نگاه خود را فسخ نماید.
چنانچه ماده بالا تصریح می نماید شرط پیدایش خیار فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در اثر جنون دیگری استقرار آن می باشد منظور از کلمه استقرار آن است که جنون اتفاقی و آن این باشد و الا هرگاه یکی از زوجین یک دفعه دیوانه شود و سپس به حالت عادی برگردد و از آن بیماری خلاصی یابد و حق فسخ نکاح برای طرف دیگر به وجود نمی‌آید

جنون شوهر

دیوانه باشد زن میتواند نکاح را فسخ کند خواه جنون قبل از نکاح وجود داشته باشد و زن جاهل به آن بوده یا آن که پس از عقد باشد و هم از اینکه قبل از نزدیکی با آن باشد یا بعد از آن
بنابراین هرگاه شوهر پس از عقد دارای جنون ادواری شود و زن پس از آن زندگانی و نزدیکی مکرر از جنوب آگاه گردد می توانند عقد خود را فسخ کند
ماده ۱۰۱۲۵ قانون مدنی بیان می دارد جنون و هنر در مرد هرگاه بعد از عقد حاصل شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

جنون زن

از نظر قانون مدنی طبق ماده ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ قانون مدنی شوهر در صورتی می‌تواند نکاح را فسخ کند که زن او در حین عقد مجنون بوده و شوهر جاهل به آن باشد و الا هرگاه پس از عقد جنون عارض شود شوهر نمی توانند نکاح را منحل کند .
قانون بین موردی که شوهر پس از مجنون می شود و موردی که زن پس از عقد مجنون می گردد گذاشته است و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و درصورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است

عیوب اختصاصی

برای بررسی عیوب اختصاصی فسخ نکاح می توانید مقاله آن را مطالعه کنید

عیوب اختصاصی مرد

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی می‌گوید عیوبی که در مرد که مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود یک عنن
به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفتن شود
خصی
مقطوع بودن آلت تناسلی معلوم است که قید که مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد در مورد ماده مربوطه به مقدور بودن آلت تناسلی است و اصلاً در صورتی محقق می‌گردد که مرد نتواند ایفای وظیفه زناشویی به نماید

عیوب مختص زن

طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عیوبی در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
یک قرن
دو جذام
سه افضا

زمین گیری

نابینایی از هر دو چشم
عیوب بالا زمانی ایجاد حق فسخ برای شوهر می کند که در حین عقد زن موجود باشه و مرد جاهل به آن باشد
و الا هرگاه بعد از عقد جهتی از جهات حادث گردد اگر چه قبل از نزدیکی باشد مرد حق فسخ نکاح را ندارد.
طبق ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته باشد.

طبق قاعده ۴۲۳ قانون وقتی به وجود می‌آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و چنانچه از ماده ۴۲۴ قانون مدنی استنباط می‌شود وقتی مخفی است که در زمان عقد نکاح عالم به آن نبوده ام از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مسئول بوده است یا اینکه ظاهراً بوده ولی ملتفت به آن نشده است.
این است که ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی می گوید هر یک از زوجین که قبل از عقد نکاح عالم به امراض بوده و در طرف دیگر بوده بعد از عقد نکاح حق فسخ خواهد داشت

نمونه دادخواست فسخ طلاق

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)