نمونه دادخواست اعتراض به رای جذب هیئت علمی

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند راي صادره از هيات اجرايي/ مركزي/ عالي جذب هيات علمي دانشگاه …………………….به شماره ………… مورخ ………… ، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از هيات جذب هيات علمي، مورد استدعا است.

باتشكر

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.