نمونه دادخواست اعتراض به اخراج از دانشگاه

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند دستگاه/ مقام مربوط اقدام به اخراج اينجانب از دانشگاه به سبب ……………………. نموده است كه اين امر مغاير ……………………. ( قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض حكم معترض عنه مورد استدعا است.

باتشكر