فهرست مطالب

دادخواست اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح

در این مقاله نمونه دادخواست اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح به دیوان عدالت اداری بیان شد.

شما می توانید جهت مشاوره در این موضوع با وکیل دیوان با شماره 02186128670  تماس بگیرید.

نمونه دادخواست

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند راي صادره از هسته گزينش به شماره ………… مورخ ………… (تصوير پيوست)،

مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات

و صلاحيت هاي قانوني اين هسته مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است.

بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي معترض عنه هسته گزينش ، مورد استدعا است.

باتشكر