دادخواست ابطال معافیت پزشکی

در این قسمت دادخواست ابطال معافیت پزشکی بیان می شود.همچنین شما می توانید جهت مشاوره حقوقی در این موضوع با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند شوراي عالي پزشكي نظام وظيفه عمومي مبادرت به صدور رأي معافيت پزشكي از خدمت وظيفه عمومي در خصوص اينجانب نموده است در حالي كه اينجانب مشمول شرايط مندرج در مقرره فوق مبني بر معافيت پزشكي از خدمت وظيفه عمومي به دليل بيماري …………….. نمي باشم. راي مذكور مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر الزام به لغو معافيت پزشكي مورد استدعا است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)