دادخواست ابطال اظهارنامه تجاری به دیوان عدالت اداری

در این مقاله نمونه دادخواست ابطال اظهارنامه تجاری به دیوان عدالت اداری نوشته می شود.

همچنین شما می توانید جهت مشاوره این موضوع با وکیل دیوان با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند اظهارنامه تجارتي ………………. به سبب ………………….. مغاير ………………

( قوانين و مقررات مربوط) منتشر/ ثبت شده است. علي رغم تكليف قانوني، استحقاق و درخواست اينجانب،

دستگاه مربوط از ابطال تصميم مبتني بر عمل مزبور خودداري نموده است كه

اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است.

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر

ابطال تصميم مبتني بر انتشار/ ثبت اظهارنامه تجارتي مورد استدعا است.

باتشكر