مقدمه

برابر ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدني مقرر گرديد كه مهريه  ريالي متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، محاسبه و پرداخت گردد، به شرط آن كه زوجين در حين عقد نكاح به نحو ديگري تراضي نكرده باشند.

در ماده واحده مزبور مقرر شد كه آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ماده واحده، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

جدول شاخص محاسبه مهریه

آئین نامه هیئت وزیران در مورد مهریه

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره٥/٢٥٤٦مورخ ١٣٧٦/٩/١٢بانك مركزي ، در تاريخ ١٣٧٧/٢/١٣آيين نامه ماده واحده  را در مورد محاسبه مهریه را تصويب كرد.

برابر ماده ٢ آيين نامه نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه . مقصود از سال قبل در اين ماده ظاهرا سال قبل از محاسبه است كه شاخص آن در اختيار مرجع قضائي يا ثبتي ميباشد.

به موجب ماده ٣ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

محاسبه مهریه  به طريق فوق هم براي دادگاهها و هم براي ادارات ثبت اسناد لازم الرعايه است.

جدول شاخص مهریه

زمان محاسبه مهریه

هرگاه زوج تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش براي طلاق نمايد دادگاه مكلف به تمحاسبه  مهريه نقدي بر طبق مقررات ياد شده است.

برابر ماده ١ آيين نامه، درخواست يكي از زوجين براي تعديل مهر لازم است.

آيين نامه ياد شده بانك مركزي را مكلف به تعيين شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهرري ، در سالهاي ١٣١٥تا ١٣٨٥ را اعلام كرده است.

با توجه به آيين نامه ها ميتوان نحوه محاسبه مهر در صورت وقوع طلاق يا مطالبه مهريه با وجود ادامه زندگي مشترك زوجين را از چگونگي محاسبه مهريه در صورت فوت زوج تفكيك كرد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)