نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس

فهرست مطالب

شکایت از کارشناس

به موجب ماده ۲۱ قانون کارشناسان مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان هر کانون و تعقیب آنها دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است .

دادستان کانون کارشناسان-نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس

دادستان هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی عادی همان کانون برای مدت ۴ سال انتخاب می شود.

دادیاران دادسرای انتظامی به تعداد لازم به پیشنهاد دادستان با تصویب هیئت مدیره کانون تعیین می شوند .نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس

مرجع شکایت از کارشناس

مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات کارشناسان هر کانون دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است .

 کارشناسان دادگاه

مرکب از سه نفر عضو می‌باشد و برای مدت چهار سال انتخاب می شود . رئیس دادگاه به عضو حقوقدانی که رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند و باید دست کم دارای ۱۰ سال سابقه کار باشد .

رئیس هیئت مدیره کانون

یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رئیس است . یک نفر از کارشناسان رسمی در رشته کارشناسی تحت پیگرد عضو دیگر دادگاه است که رئیس کانون انتخاب می کند.

نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس
نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس

تخلفات کارشناسان

ماده ۲۳ قانون کارشناسان تخلفات کارشناسان به شرح زیر می باشد:

اول تخلفاتی که مجازاتهای انتظامی آنها حسب مورد درجه ۱ تا ۳ است

عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه یک توبیخ با درج در پرونده کانون است .

مجازات توسل به عذر هایی که خلاف بودن آنها بدن ثابت می‌شود درجه دو یعنی محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال است.

مجازات سهل انگاری در اظهارنظر هرچند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد درجه ۳ می باشد که محدود کردن اختیارات فنی کارشناسان رسمی برای مدت ۳ سال است .نحوه شکایت از کارشناس دادگستری-وکیل شکایت از کارشناس

 تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها حسب مورد درجه ۳ تا ۵ است.

تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند یا امتناع از تصمیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند تخلف است و مجازات انتظامی آن درجه ۳ است مجازات انتظامی سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی درجه ۴ یعنی محرومیت از اشتغال به کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال است.

قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی تخلف و مجازات انتظامی آن درجه ۵ یعنی محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال است .

 تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها حسب مورد درجه ۵ تا ۶ است .

تخلفات مذکور در بندهای ۷ تا ۱۲ ماده ۲۶ قانون شماره شده و به ترتیب عبارتند از   اظهار‌نظر با وجود جهات رد قانونی انجام کارشناسی و اظهار نظر در امور که خارج از صلاحیت کارشناس است.

انجام کارشناسی و اظهار‌نظر بر خلاف واقع و تبانی انجام کارشناسی و اظهار نظر با پرونده که اعتبار آن منقضی شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار مجازات انتظامی تخلفات مذکور حسب مورد محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال درجه پنج یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی درجه ۶ است.

 چهارم تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه ۶ است

چنانچه کارشناس در زمان تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی به انجام کارشناسی به اظهار نظر مبادرت کند و یا اثبات شود که شرایط موضوع ماده ۱۵ قانون را دارا نمی باشد مستوجب مجازات درجه ۶ انتظامی یعنی محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی است .

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)