فهرست مطالب

 موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

قانون گذار داوری را تعریف نکرده و در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده  است:

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

اقسام داوری

داوری ممکن است یا بر حسب اراده طرف دعوی باشد یا به تشخیص دادگاه

داوری اختیاری-موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

منظور این است که طرفین دعوی با تراضی  هم تصمیم بگیرند  اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام پذیرد یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کنند و خود از خدمات آنها بهره مند شوند.موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

داوری ممکن است  قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن باشد. در این باره ماده 455 قانون مدنی بیان می دارد: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند و نیز می توانند داور ویا داوران خود را قبل  یا بعد بروز اختلاف تعیین نمایند .

موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری
موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

داوری اجباری

در مواردی وجود دارد که دادگاه حل موضوع را به داوری ارجاع می دهند مثل ماده 5 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع دهد.موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

داوری در قراردادها

همچنین به موجب ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملزم شوند در صورت بروز اختلاف بین آنها  رفع اختلاف به داوری به عمل آید  که قانون گذار در ماده 459 انجام این امر را بر عهده دادگاه قرارداده است.موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

ماده قانونی داوری

ماده 460 قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد:موسسه داوری-موسسه داوری و میانجیگری

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت نموده باشد یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده  و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید  و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود  به وسیله اظهارنامه از طرف خود درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه  نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند  و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی و یا مستعفی  یا داوری که انتخاب او بوسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضاء مدت اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.))

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)