سوال:منظور از حوادث ناشی از کار چیست؟

جواب: منظور حوادثی است که حین انجام کار یا بمناسبت آن برای کارگر اتفاق می افتد. منظور از حین انجام کار کلیه اوقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در کارگاه یا خارج کارگاه کار میکند و همچنین مراجعه به مراکز درمانی و در زمان کار مشروط بر اینکه کار حادثه در زمان عادی رفت و برگشت اتفاق بیافتد. حادثه در حین کمک به سایر بیمه شدگان نیز حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)