مشاوره برای ثبت حقوقی برند

رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی (علائم و اختراعات ) اعم از حقوقی یا کیفری در داگاه عمومی تهران به عمل می اید . هر چند که جرم در خارج از تهران  واقع شده  یا متهم خارج از تهران دستگیر شده باشد.

در صورتی که  در حین رسیدگی جزایی، متهم برای دفاع از خود ادعای مالکیت علامت تجاری یا اختراع را بنماید دادگاه کیفری به این امر نیز توما رسیدگی می کند.

یک مشاوره خوب برای ثبت علامت تجاری

ماده قانونی شکایت در ثبت برند

طبق ماده 48 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری  و مواد 63 الی 65  آئین نامه مربوطه،اگر محصولات  مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری یا اختراع کسی باشد، مالک علامت یا صاحب ورقه  و یا قائم مقام قانونی آنها می توانند  به دادگاه عمومی محلی که محصولات  مورد ادعا در آن واقع شده تقاضای تامین دلیل  و تهیه صورت مشروحی از کالا بنمایند. در صورتی که محصولات مورد ادعا در گمرک باشد اجرای قرار بوسیله مامورین گمرک بعمل خواهد آمد.

پس از تقاضای تامین دلیل یا توقیف مدعی باید به دادگاه ذی صلاح  دادخواست تقدیم کرده و رونوشت مصدق ثبت علامت یا گواهی ثبت اختراع را ضمیمه آن نماید.

دعاوی ثبت برند

در دعاوی مربوطه راجع به حقوق حاصل از ثبت علامت تجاری یا حق الثبت اختراع دادگاه مکلف است بنا به تقاضای معترض قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را صادر نماید. ولی دادگاه می تواند قبل از صدور قرار تضمین کافی در مورد قرار توقیف یا دستور موقت از تقاضا کننده بخواهد .

مسئولیت کیفری

طبق بند 2 ماده 525  قانون مجازات اسلامی : هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

وکیل طلاق توافقی

حقوق خانواده

حقوق خانواده صد حقوق خانواده [ویرایش] در این شاخه از قانون ، بررسی مواردی مانند منافع اعضای خانواده و م institutionsسسات و عملکردهای این نهاد

ادامه مطلب »