فهرست مطالب

مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

مقدمه

طبق قوانین ایران اختراع یا اکتشاف در رشته های مختلف صنعتی یا کشاورزی  به کاشف حق انحصاری تفویض می نماید  به شرط آنکه اکتشاف یا اختراع طبق مقررات قانون در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده باشد. 

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670  تماس حاصل نمایید.

حق مخترع

مخترع یا مکتشف باید حق استفاده انحصاری از اختراع خود را برای مدت محدود داشته باشد تا هم حق وی مصون از تعرض بماند  و هم حق اجتماع و این مدت از لحاظ قانون ایران به موجب تقاضای مخترع ممکن است 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال باشد.

پس از 20 سال به شرط پرداخت اقساط سالیانه از انحصار مخترع خارج می شود  و به تصرف اجتماع در می اید، ضمن اینکه در مدت 5 سال اختراع باید به استفاده عملی درآید و الا انصراف از استفاده تلقی خواهد شد.

طبق ماده 27 قانون ثبت اختراع هر کس مدعی ابداع هر نوع محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید با اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی باشد می تواند تقاضای ثبت نماید.

طبق ماده 28 قانون ثبت اختراع در موارد زیر ثبت اختراع پذیرفته نمی شود:مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

1- نقشه های مالی-مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

2- هر اختراع ، اکتشاف که مخالف نظم عمومی و بر خلاف عفت عمومی باشد و یا مخالف حفظ سلامت عمومی باشد و یا مخالف حفظ سلامت عمومی باشد.

3- فرمول ها و ترکیبات دارویی

مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع
مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

اثر حق انحصاری ثبت اختراع

کسی که پس از ثبت  از حق انحصاری خود استفاده می کند باید همه ساله حق الثبت قانونی خود را به صندوق ثبت پرداخت نماید و الا  ورقه اختراع  پس از انقضاء سه ماه و سه ماه دیگر به عنوان آخرین مهلت ( با برابر دوبرابر حق الثبت )از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

اثر ورقه اختراع-مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت و یا امتیاز استفاده از حق اختیار خود را کلا یا جزا به هر طریقی که بخواهد  به دیگری انتقال دهد  به شرط اینکه معامله به موجب سند رسمی صورت پذیرد  و در دفتر نیز به ثبت برسد  و الا معامله مزبور به موجب اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.مشاوره حقوقی ثبت اختراع-مشاوره حقوقی انلاین ثبت اختراع

هر گاه معامله در خارج از ایران واقع شود آن معامله در ایران نسبت به  اشخاص ثالث وقتی معبر خواهد بود که  در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)