مشاوره امور نظام وظیفه

جهت مشاوره با وکیل نظام وظیفه با شماره ذیل تماس بگیرید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاینه پزشکی و معافیت سربازان و پرسنل وظیفه مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه انجام می شود.

ماده 2
سربازان از نظر مزاج و استعداد جسمی و روحی به چهار دسته تقسیم می شوند:

دسته 1: افرادی که از نظر جسمی و روحی سالم هستند و قادر به انجام خدمات اورژانس هستند.
دسته دوم: كسانی كه به دلیل ناتوانی یا بیماری از سلامت برخوردار نیستند اما قادر به خدمت در امور غیر جنگی هستند.
تبصره: محدودیت خدمات غیررسمی توسط شورای پزشکی مربوط تعیین می شود.
دسته سوم: كسانی كه به دلیل خلق و خوی ضعیف یا عدم رشد یا بیماری جسمی یا روانی ، موقتاً قادر به انجام سرویس دوره ای نبودند.
دسته چهارم: كسانی كه به دلیل نارسایی اعضای بدن یا بیماری جسمی یا روانی قادر به انجام دوره خدمت ضروری به طور دائم نیستند.
ماده 3
شناخت افراد مشمول ماده دوم ماده 2 این آیین نامه در صورت تشخیص بالینی ، با شورای پزشکی شهر و در غیر این صورت با شورای پزشکی یا بیمارستان مربوطه است.

توجه: در آن بخش از برنامه اقدام نظامی مبنی بر اینکه افرادی که مشمول این ماده نیستند ، نمره ای دریافت نمی کنند ، بنابراین نمرات آن قسمت از برنامه در میانگین نمره درجه در نظر گرفته نمی شود.
ماده 4
اگر شوراهای پزشکی در نظر بگیرند که سربازان در دسته دوم ، سوم و چهارم ماده 2 این آیین نامه درج شوند ، موظفند نوع پرونده ، بند و ماده استناد را در سوابق پزشکی یا اسناد و مدارک پزشکی ضمیمه شده به آنها و بعد از آن ذکر کنند. ذکر جزئیات کامل آنها. (نام ، شهرت ، شماره سیستم پزشکی) نظریه اعلام شده را در زیر امضا کنید.

فصل 2 – معاینه افراد درگیر و پرسنل خدمات عمومی
قسمت اول – معاینه سربازان
ماده 5
زندانیانی که موظف به انجام یک دوره خدمت هستند باید توسط پزشک مراقبت های اولیه معاینه شوند.

ماده 6
پزشک اصلی یکی از پزشکان نیروهای مسلح است و در صورت عدم حضور پزشک در این زمینه ، از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنها توسط صحت محلی تأیید شده و فرماندار یا فرماندار ناحیه مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 7
در صورتی که حوزه انضباطی مرکز شهر یا منطقه قادر به ارائه مراقبت های اولیه از پزشکان جمعی نباشد ، فرماندار هر مکان موظف است با مسئولین ارتش و نیروهای انتظامی و همچنین اداره بهداشت محلی هماهنگی لازم را برای معرفی پزشک مراقبت های اولیه به بخش وظیفه مربوطه

ماده 8
طبق ماده 7 این آیین نامه ، هر یک از سازمان های نظامی ، انتظامی و بهداشتی موظفند پزشک جمعی خود را به روشی که توسط فرماندار محلی تعیین شده است به بخش وظایف عمومی محل معرفی کنند.

ماده 9
پزشک مراقبت های اولیه باید وضعیت موضوع را مطابق ماده 2 این آیین نامه بررسی کند و اگر تشخیص دهد که ظاهراً در دسته های 2 یا 4 یا 3 ماده مورد نظر قرار گرفته است ، باید به وی مراجعه شود. برای بررسی به شورای پزشکی

ماده 10
اگر وی مشمول نظر پزشک معترض اصلی باشد ، باید توسط بخش وظیفه مربوطه به شورای پزشکی معرفی شود.

ماده 11
شبکه بهداشت و درمان هر شهرستان موظف است سه پزشک را با هماهنگی رده های ارشد نیروهای نظامی و انتظامی به استانداری این شهرستان معرفی کند تا وظایف خود را در شورای پزشکی بخش وظیفه عمومی شهر پس از تصویب انجام دهد. والی

تبصره: فرماندار شهر موظف است شورای پزشکی بخش وظیفه عمومی شهرستان مربوط را با سه پزشک ایرانی تشکیل دهد و در صورت عدم امکان به دلایل تشکیل شورای پزشکی شهر ، استاندار موظف است برای هماهنگی با مقامات استانی. در نزدیکترین شهر مربوط بررسی شود.
ماده 12
مقامات شورای پزشکی در هر شهر وظیفه معاینه زندانیان را با والی محلی دارند.

ماده 13
اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی ذینفعان توسط اعضای شورای پزشکی خواهد بود که موضوع ماده 11 این آیین نامه است و رأی اکثریت اعضای شورای معتبر است.

تبصره: پزشک معاینه اولیه که درباره عملکرد خدمات دوره ضرورت یا معافیت معافیت اظهار نظر کرده است ، مجاز نیست در شورای پزشکی موضوع ماده 11 این آیین نامه بار دیگر اظهار نظر کند.
ماده 14
افراد تحت پوشش شورای پزشکی از نظر بالینی مورد معاینه قرار می گیرند و اگر بیماری یا ناتوانی آنها برای اعضای شورای پزشکی آشکار باشد یا به هر شکلی پیدا شود ، شورا در مورد مفاد فصل 3 این آیین نامه اظهار نظر می کند.

 

 

 

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)