موضوع :مسئولیت کارفرما در قبال حوادث ناشی ازکار

سوال:مسئولیت کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار چیست؟

جواب:در صورت بروز حوادث ناشی از کار ،کارفرما مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید حادثه دیده به عمل آورد و ظرف سه روز اداری مراتب را کتبا به سازمان اطلاع دهد.در صورتی که کارفرما  مبلغی بابت اقدامات اولیه داده باشد سازمان خدمات درمانی تامین اجتماعی به وی پرداخت خواهد نمود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)