سوال-مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی به چه میزان است؟

پاسخ -در صورتی که فرد از کار افتاده کلی شناخته شود مبلغ مستمری یک سی ام متوسط حقوق ماهیانه ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه  می باشد به شرطی که این یک سی ام از 50 درصد حقوق ماهیانه فرد کمتر نباشد و از 100 درصد حقوق ماهیانه وی بیشتر نباشد.

نکته در صورتی که بیمه شده همسر یا پدر و مادر یا فرزند تحت تکفل داشته باشد و مستمری از کار افتادگی از 60 درصد حقوق ماهیانه کمتر باشد 10 درصد مستمری به آن اضافه می گردد مشروط بر اینکه از 60 درصد حقوق ماهیانه بیشتر نشود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)