سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

مقدمه-قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

در زمینه مباحث مربوط به مرسل الیه باید گفت که اصولا ، قرارداد حمل و نقل فی مابین ارسال کننده و متصدی حمل و نقل منعقد میشود . به استناد ماده 196 قانون مدنی ، ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود میکند ،تعهدی هم به نفع شخص ثالث به عمل اورد . موقعیت حقوقی مرسل الیه نیز بر گرفته از این ماده است . بنابر این ثالث فقط در قرارداد حمل و نقل  از تعهد سود میبرد و در مقابل طرفین این قرارداد تعهدی ندارد   که ملزم به ایفای ان بشود  . بنابر این در این بند ، فقط  از حقوق مرسل الیه سخن به میان می اید  چون مرسل الیه تعهدی ندارد .قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

 اولین حق مرسل الیهقرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت-

اولین حق مرسل الیه این است که  ، وی میتواند در قرارداد حمل و نقل  میزان مخارج و سایر وجوه را قبول نماید یا ان را قبول نکند . در صورتی که وی این مخارج را قبول کند ، میتواند کالا را تحویل بگیرد و ان را در تصرف خود نگاه دارد . لیکن در صورتی که   طبق ماده 390 قانون تجارت  (( اگر مرسل الیه  میزان مخارج و سایر وجوهی  را که متصدی حمل و نقل  بابت مال التجاره  مطالبه میکند را  قبول نکند ، حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت ، مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت بگذارد.

دومین حق مرسل الیه

دومین حقی که مرسل الیه دارد ،تقاضای تحویل گرفتن کالا  از متصدی حمل و نقل میباشد . اثر این تقاضا از بین رفتن حقوق ارسال کننده   در استرداد کالا می باشد . البته تا زمانی که کالا به مقصد رسیده باشد )) که قبلا توضیح داده شد.

سومین حق مرسل الیه

سومین حق مرسل الیه  این است  که  میتواند در تسلیم مال التجاره قیود و شروطی  با متصدی حمل و نقل بگذارد . برای مثال در  تسلیم مال التجاره ذکر کند که  ان را  تحویل میگیرم  به شرطی که خراب یا شکسته نباشد . بنابر این در این حالت ، در صورت نقض شرط میتواند  بر علیه متصدی حمل و نقل  یا همان متعهد  به صورت مستقیم طرح دعوا کند و خسارت خود را مطالبه نماید لیکن به استناد ماده 391 قانون تجارت ، اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شود و کرایه  ان تادیه شود ، دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل  دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر در موارد تدلیس یا تقصیر عمدی،قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

چهارمین حق مرسل الیه

چهارمین حق مرسل الیه  این است که پس از تحویل کالا ، ان را بررسی کند و در صورت وجود نقص یا خرابی  در محموله که  در زمان تحویل از نظر ها پنهان شده بود ، ان را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد و خسارت را از وی مطالبه کند  منتهای مراتب  این اطلاع  به استناد  قانون تجارت  زمان مشخصی دارد و مدت ان هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره  میباشد . در غیر اینصورت  با وجود خسارت غیر ظاهر، حقوق وی تضییع خواهد شد

در این رابطه ماده 392 قانون تجارت بیان میدارد :

(( متصدی حمل و نقل ، مسئول اواری غیر ظاهر خواهد بود  در صورتی که  مرسل الیه ان اواری را در مدتی که مطابق اوضاع  و احوال رسیدگی به مال التجاره ممکن بود به عمل اید یا بایستی به عمل  آمده باشد ، مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده  به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد  ، در هر حال  این اطلاع  باید منتها  تا هشت روز بعد از  تحویل گرفتن مال التجاره داده شود .))قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

لازم به ذکر است اگر میان  ارسال کننده و مرسل الیه  قبلا توافقی صورت گرفته باشد ،  چون  از عمل مرسل الیه  ، فرستنده  کالا متحمل خسارت می شود  ، می تواند علیه گیرنده  برای دریافت خسارت حاصله  اقامه دعوا کند .همچنین در زمان صدور بارنامه  توسط ارسال کننده  و ارسال ان برای مرسل الیه ، وی  حق مطالبه محموله را دارد . در واقع  زمانی که ارسال کننده ، بارنامه ای که توسط متصدی حمل و نقل صادر شده را برای مرسل الیه ارسال میکند  ، نامبرده  حق مطالبه  اشیاء  موضوع  بارنامه را دارد و در صورت تلف یا از بین رفتن  مال التجاره می تواند علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوا کند .. ماده 392 ق.ت نیز موارد اختلاف بین مرسل الیه و متصدی حمل و نقل را پیش بینی کرده است .قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت
قرارداد حمل و نقل- قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

طبق  این ماده : (( در مواردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه ، اختلاف باشد . محکمه صلاحیت دار  محل می تواند  به تقاضای یکی از طرفین امر دهد  که مال التجاره نزد شخص ثالثی  امانت گذارده شود و لدی الاقتضا ء فروخته شود  در صورت اخیر  فروش باید بعد از تنظیم صورت مجلسی حاکی از انکه مال التجاره در چه و ضعیتی بوده به عمل اید. ))

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)