فهرست مطالب

 تعریف قرارداد حمل و نقل دریایی

از مهمترين مباحث قرارداد حمل ونقل ،  قرارداد حمل ونقل دريايي است . سازمان دولتي ناظر بر امور  قرارداد حمل ونقل دريايي در جمهوري اسلامي هم اکنون به نام سازمان دریانوردی است  . كه يكي از معاونت هاي وزارت راه وترابري ميباشد وظايف عمده اين سازمان نظارت بر شركت هاي حمل ونقل دريايي داخلي وخارجي ، اداره امور آبهاي ساحل، تدوين آيين نامه ها ومقررات لازم در  مورد حمل ونقل دريايي داخلي و خارجي ، دادن گواهينامه ملوانان و خدمه كشتيها ، بررسي كنوانسيون هاي بين المللي در امرحمل ونقل دريايي میباشد.

قرارداد حمل ونقل دريايي قرار دادي است كه بين فرستنده كالا و مالك كشتي (متصدي حمل ونقل يامتصدي باربري حمل كننده) منعقد مي شود .

بند ب ماده 111 قانون دريايي ايران نيز تعريف ديگري از قرارداد حمل ونقل ارائه نموده است:  ((به استناد قرارداد اجاره كشتي قرادادحمل ونقل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل يا به حساب او براي حمل مسافر منعقد مي گردد. )) بند ج اين ماده «مسافر كسي است كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي مسافرت ميكند.

بند (د) منظور از كشتي تنها كشتي هاي دريايي است .

چارتر

تعریف قرارداد باربری

ماده 52 ق.د.ا. در مبحث قرارداد حمل و نقل دریایی  قرارداد باربری دریایی را اینچنین تعریف کرده است(( قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي ، يا اسناد مشابه ديگري براي حمل ونقل كالا از طريق دريا است، منعقد  می شود)). ونیز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي ، رابطه بين متصدي باربري ودارنده بارنامه ياسند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد ، قرارداد باربري تلقي مي گردد. همچنين  بارنامه دريايي سندي است كه توسط شركت حمل كننده و يا عامل حمل پس از دريافت كالای مورد  حمل صادر مي گردد: Bill oflading   در واقع بارنامه دريايي را مي توان سندي دانست كه توسط شركت كشتي راني يا نماينده آن درمقابل دريافت كالا جهت حمل صادر مي گردد. و در بارنامه كليه شرايط حمل ومشخصات بار از قبيل وزن  وحجم و نوع كالا و تعداد بسته ها و.. قيد مي گردد.

تعریف بارنامه

بارنامه دريايي  در قرارداد حمل و نقل دریایی معمولاً سند مالكيت كالا(با مالکیت گیرنده ) به شمار رفته و طبق معامله است  و بنابراين كالا در مقصد توسط شركت كشتي راني تنها در بارنامه تسليم خريدار مي گردد بنابراين اين سند به صورت قابل معامله و قابل انتقال صادر مي گردد كه به سه صورت حواله كرد . شخص معين

(to order )  ،حامل (Berker) ، Blance سفيد صادر ميگردد كه نوع اخیر بدون نياز به ظهرنويسي مجدد قابل انتقال است و بارنامه ،به انواع زیر تقسیم میشود.

انواع بارنامه   و تعریف آن

1-بارنامه چارتر يا دربست

2-بارنامه شخص ثالث

3-بارنامه كانتینر-

4-بارنامه چارتر يا دربست

5-بارنامه شخص ثالث

6-بارنامه كانتینر

7-بارنامه رسيدافسر كشتي

8-بارنامه سراسري

9-بارنامه غير قابل معامله

10-بارنامه خط سیر منظم  يا لايز

11-بارنامه تثبيت سفيد يا مخلصبارنامه گروهي

چارتر پارتی

 

بند 7 ماده 55 قانون دريايي ايران نيز بارنامه را تعريف نموده است . علي ايحال بارنامه قرینه  اي است به وجود قراردادحمل ونقل، با اين تفاوت كه قراردادحمل و نقل ميتواند شفاهي يا كتبي باشد  ولي بارنامه همواره بايد كتبي باشد . البته بارنامه دريايي به خودي خود قرار داد حمل ونقل محسوب مي گردد. البته لازم به ذكر است كه قانون دريايي ايران مصوب شهريور 1323 با مختصر تفاوت برگردان  قانون بروكسل است .

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)