فهرست مطالب

    

تعریف حمل و نقل بین المللی کالا 

حمل ونقل بين المللي كالا عبارت است از:(( جابجايي وحمل كالا از نقطه اي در داخل كشور به نقطه اي در داخل كشور ديگر . با رعايت قوانين ومقررات حاكم بر آن))  براين اساس شركت حمل و نقل بين المللي عبارت است از يك شخصيت حقوقي به منظور انجام عمليات حمل و نقل بين المللي. شامل فعاليت هاي فورواردي وكريري و توما  تشكيل خواهد شدو فعاليت فورواردي هماهنگ وتركيب حمل كالابه يكي از طرق مختلف زميني ، هوايي، دريايي و يا تركيبي از آنها وقبول مسئوليت به موجب بارنامه جاده و قراردادهاي منعقده است و فعاليت كريري بين المللي عبارت است از تصدي بلا فصل جابجايي كالا از كشوري به كشور ديگر به يكی از  طرق حمل و بر طبق قرارداد حمل و نقل . 

همچنين طبق ماده 1 معاهده ورشو منظور از قرارداد حمل ونقل بين المللي عبارت است  از هرنوع قرارداد حمل ونقلی كه ، مبدا ومقصد حمل و نقل، با شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد تعيين مي شود  در سرزمين و طرف متعاهد واقع باشدو يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهده بوده، توافقي براي آن در كشور دیگری صورت پذیرد  – حتي اگر طرف متعاهد نباشد پيش بيني شده باشد   البته توافقهاي اضطراري تاثيري در فعاليتهاي اجرايي معاهده ندارد. »

شرایط قرارداد حمل و نقل بین المللی

بنابراين  قرارداد حمل ونقل بین المللی بايدميان دو كشوري باشد كه معاهده را تصويب نموده اند . صرف نظر از اينكه شخص زيان ديده يا متصدي حمل ونقل تابع چه كشوري باشد.

البته در هر قرارداد حمل ونقل بين المللي، جنبه بين المللي  بودن قرارداد بستگي به قصد ونيت طرفين به نحوي كه در قرارداد ذكر شده است دارد.

 

 عمده تعريف اصطلاحات بين المللي در قرارداد حمل ونقل 

Exwork (Ex faetory . Ex Mill. Ex from. Ex waehowse)

از محل كار ( از محل كارخانه ، از محل كشت ، از حمل انبار و غيره) از محل كار : تنها مسئوليت فروشنده اين است كه كالا را در محل مشخص خود ( يعني محل كار يا محوطه در اختيار مشتري قرار دهد ( كه اين شرط مبين كمترين وظيفه براي فروشنده است)

 foR fot (free on Re / free on trek)

فور فوت به معني تحويل روي واگن است . اين مقررات داراي معاني مشترك است اين مفاهيم بايد در حالي استفاده شود كه كالا بوسيله راه آهن حمل شود.

foS ( f)ree Alongside- ship

فاس : تحويل  كنار كشتي است وطبق آن تعهد فروشنده با گذاردن كالا كنار كشتي روي اسكله يا برج به پايان مي رسد.

(بايد توجه داشت كه خريدار در اين اصطلاح  تمام هزينه ها ومسئوليت هاي خسارت يا فقدان را از زمان گذاردن كالاكنار كشتي بايد تحمل كند).

 Fob ( free on Board)

تحويل روي عرشه كشتي فوب : كالا به وسيله فروشنده در بندري كه در قرارداد فروش ذكر شده روي عرشه كشتي گذارده مي شود ( خطرات خسارت ، فقدان كالا ، هنگامي كه از لبه كشتي مي گذرد از فروشنده به خريدار انتقال مي يابد.)

 C & F ( cost & Freight)

سی اند  اف :فروشنده بایستی کرایه و هزینه های لازم ،جهت حمل به مقصد تعیین شده را بپردازد ولی خطر خسارت یا فقدان ،هر گونه افزایش هزینه از موقع گذاردن کالا از لبه کشتی در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار منتقل میگردد .

 

 Ci f (cost .insurance and freight )

ارزش بیمه و کرایه مثل : سی اند اف است : فروشنده موظف است بيمه دريايي كالا را درمقابل خسارت يا فقدان درمدت حمل فراهم آورد.

.                Exship   

 تحويل از كشتي: فروشنده بايد كالا را روي عرشه كشتي در مقصدي كه در قرارداد فروش ذكر شده در دسترس خريدار قرار دهد.

 Ex duty (Duty paid…)

از اسكله: فروشنده كارا را روي اسكله در مقصدي كه در قرارداد فروش ذكر شده است در دسترس خريدار قرار ميدهد.

 DeliverdAt frontier         

تحويل شده در مرز : تعهدات فروشنده زماني به انجام مي رسد كه كالا به مرز نرسيده باشد. البته بيش از دو مرز گمركي » كشوري كه در قرارداد فروش تعيين شده است.

تحويل شده از پرداخت عوارض: ممكن است صرف نظر از نحوه حمل ونقل بكار رود. يعني مقطوعا  كار خريدار را  تعيين مي كند و حداكثر مسئوليت فروشنده را در بردارد.

Charterparty

 قرارداد اجاره اي :چون بعضي از كشتيها به صورت دربست اجاره مي شوند لذا برحسب شرايط اجاره قراردادهایي موجودرا  چارتر پارتي می نامند . 

 CAF (curreney Adjustment factor)

 

سور ژار براي تعدل نرخ ارز : چون نرخ برابري دلار به ساير ارزها به طور روزانه در تغیيراست ، لذا در زمانهاي مختلف برحسب تغييرات روزانه ، ضريب محاسبه شده متغيري، بر كرايه اضافه مي گردد.

  BAF (Bunkering Adjust munt factor)

 سور شارژ براي تعديل نرخ سوخت است ( چون نرخ سوخت متغييراست) لذا در زمانهاي مختلف برحسب تغيير ضريب محاسبه شده، متغيري به كرايه اضافه

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)