فهرست مطالب

مقدمه

در قانون تجارت در باب هشتم 18 ماده ( ازماده 377 تا   394  ) به قراردادحمل  ونقل اختصاص يافته  که مستند بحث ما در رابطه با قرارداد حمل و نقل تجاری میباشد. درحمل ونقل كشتي ، هواپيما و راه اهن نيز قوانینی خاص داريم.  ماده 394 ق. ت . حمل ونقل بوسيله پست را از  مقررات حمل و نقل تجاری مستثني كرده است . همچنين در بخش حمل ونقل  اسنادی  مثل بارنامه وجود دارد .

قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی

به طور اختصاصي در حمل ونقل هوايي ،قوانين مربوطه عبارتند از :

1-            قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي مصوب 1373

2-            لايحه قانون تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمايی ملی  ايران شوراي انقلاب مصوب 1358

3-            آيين نامه پرواز هواپیما هاي كشورهاي خارجي در ايران مصوب هيات وزيران 61  13

4-            قانون اجازه الحاق ايران به مقررات بين  المللي هواپيمايي كشوري مصوب 1328

5-            قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328

6-            پروتكل اصلاحي مونترال 1957

7-            پروتكل اصلاحي لاهه 1955

كنوانسيون ورشو در خصوص يكسان سازي برخي مقررات حمل ونقل هوايی 1929

قرارداد حمل و نقل

 درحمل ونقل دريايي نيز عمده ترين مقررات عبارتند از :

1-            قواعد لاهه و ويزبي لاهه در خصوص يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامه هاياديگر اسنادمالكيت 1924

2-            قانون دريايي مصوب  1343

3-            قراردادبين المللي تحديدمسوليت صاحبان كشتيهاي دريايي 1924

4-            قرارداد بين الملل يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربو ط به حمل مسافراز طريق دريا 1961

5-            قواعد هامبورگ درخصوص قراردادهاي بين المللي حمل دريايي

قرارداد حمل و نقل در حقوق ایران

همچنين در زمينه حمل ونقل زميني ( جاده اي وزميني ) مقررات ذيل را داريم:

 

1-            آيين نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل ونقل بين المللي مصوب 1377

2-            قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوي اسلامي مصوب 1374

3-            آيين نامه اجرايي قانون حمل ونقل وعبور كالاهاي خارجي ،هيات وزيران مصوب 1377

4-            كنوانسيون مربوط به قرارداد حمل و نقل بين الملل كالا بوسيله جاده (CMR)  1956

5-            پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا به وسيله جاده 1978

6-            كنوانسيون مربوط به قرارداد حمل ونقل بين المللي مسافر وتوسعه از طريق جاده (CUR)

7-            پروتكل اصلاحي كنوانسيون حمل ونقل بين المللي F.T.T.OC

8-            قانون تشكيل شركت هاي راه آهن جمهوري اسلامي و اساسنامه مربوطه مصوب 1366

9-            كنوانسيون بين المللي حمل ونقل ساز وتوسعه بوسيله راه آهن مصوب 1916

10-كنوانسيون جامع حمل ونقل بين المللي راه آهن (CIM)، مصوب 1961

11-كنوانسيون جامع حمل ونقل بين المللی را ه آهن.(1980) (COTIF)

12- پروتكل اصلاحي كنوانسيون جامع حمل ونقل بين المللي با راه آهن 1990

13-كنوانسيون حمل ونقل بين المللي با راه آهن

حمل و نقل ریلی

حمل ونقل پست

در زمينه حمل ونقل بوسيله پست ماده 394 ق. ت. راداريم كه بيان مي دارد «حمل ونقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست كه در ماده 2 كنوانسيون مونترال مصوب 28 مي 1999 و بند 4 ماده لايحه الحاقي دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين الملل كالا ازطريق جاده نيز چنين حكمي شباهت دارد و بنابراين حمل ونقل پستی مقررات مخصوص به خود دارد

.ماده 2 کنوانسیون منترال مصوب 1999 مقرر میدارد))2-درحمل و نقل اشیاء پستی ،متصدی حمل و نقل فقط در مقابل اداره پست صالح ،مطابق قواعد حاکم بر روابط بین متصدیان حمل و نقل و اداره پست مسئول خواهد بود))

:قانون پستی  مصوب 1294 ، و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366  قوانینی خاص پستی  می باشد که  ایین نامه اجرایی و قواعد گو ناگون نیز به ان اضافه شده

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)