قرارداد اجاره به شرط تملیک

در این مقاله قرارداد اجاره به شرط تملیک بیان می شود. جهت مشاوره در خصوص اجاره به شرط تملیک با شماره 02186129208 تمس گرفته و مشاوره حقوقی داشته باشید.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک
ماده 1: طرفهای متعاهد
1-1- مرتهن / بازماندگان با …. اصالت / وکالت / سرپرستی / سرپرستی / وصیت نامه / فرزند …. با شماره شناسنامه …. متولد …. صادر شده …. کادمیلی …. متولد …. مقیم …. تلفن …
2-1- مستاجر / مستاجر …… با …. اصالت / وکالت / سرپرستی / سرپرستی / وصیت نامه / فرزند …. با شماره شناسه …. متولد …. صادر شده است … کادملی …. متولد …. مقیم …. تلفن ….
ماده 2. موضوع و مشخصات قرارداد اجاره به شرط انطباق
مستاجر همان پس از پرداخت کلیه اقساط توسط مستاجر طبق شرایط این قرارداد به صاحبخانه … دونگ / واحد / یک اتاق خواب …. مساحت …. متر مربع با شماره پلاک … . زیر. … اصلی …. واقع در …. دامنه ثبت …. متعلق به سند …. صفحه …. دفتر …. صادر شده توسط نام …. با استفاده از برق / آب / گاز خصوصی / عمومی / گرم / گرم / غیر گرم / تهویه هوا / فضای پارکینگ و محوطه انبار …. متر مربع / شماره تلفن …. وسایل غیر مسکونی و سایر وسایل مرتبط با نمای مستاجر / مستاجر و پذیرفته شده.
ماده 3. مدت اجاره نامه
دوره اجاره …. ماه / تاریخ خورشیدی از / / 13 تا / / 13.
ماده 4. روش اجاره و پرداخت
اجاره کل …. ریال معادل … تومان …. ریال به عنوان پیش پرداخت پول / در شماره چک …. بانک …. شعبه …. تحویل وام و تراز قابل پرداخت توسط موجر به موجر
ماده 5- شرایط و ضوابط قرارداد
5.5 طرفین قرارداد متعهد شده اند که پس از پرداخت آخرین اقساط اجاره ، مستاجر شوند.
2-5 طرفین متعهد می شوند در صورت تحقق مقررات بند 1 ماده 5 قرارداد در تاریخ 13/13/1 و ترتیب تسویه اسناد رسمی به نام مستاجر را ترتیب دهند.
3-5 عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز فروشنده برای ارائه مدارک و عدم پرداخت خریدار یک عدم حضور است و مأمور اجازه دهنده می تواند گواهی عدم حضور را صادر کند.
4-5 اگر مستاجر تمام اجاره را همزمان با مستاجر بپردازد ، مستأجر از همان تاریخ به مالکیت مستاجر تبدیل می شود و طرفین در طی … دوره از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای آن مسئولیت خواهند بود. مفاد بند 2. ماده 5 اگر موجر از دریافت اجاره امتناع ورزد ، موجر می تواند تعهدات خود را با پرداخت اجاره به اداره یا دادگستری انجام دهد.
5-5 اگر موجر بیش از …. ماه اجاره نامه را پرداخت نكرد ، موجر حق دارد قرارداد را فسخ كند. در این حالت ، بخشی از اجاره بها پرداخت شده به مبلغ مقرر گذشته … ریال به موجر ، به اضافه باقی مانده اجاره به موجر ، همراه با پیش پرداخت به موجر باز می گردد. اگر اجاره اقساطی از ابتدای اجاره تاکنون پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره از پیش پرداخت ، باقیمانده را به مستاجر بازپرداخت کند.
6-5 در صورت نقض تعهدات مندرج در بند 2 ماده 5 ، متخلف موظف به پرداخت تاخیر معادل هر روز هستند. بود. خسارات مندرج در این بند همچنین برای تخلف از بند 4 ماده 5 اعمال می شود.
7-5 موجر حق ندارد هرگونه وجهی را به معامله منتقل کند. نقض این تعهد هیچ تأثیری در عملکرد تعهدات مندرج در این توافقنامه نخواهد داشت و مستاجر حق فسخ قرارداد یا شکایت از طرف اجاره نامه را دارد. و انتقال به دادگاه به دنبال ابطال انتقال. اگر خریدار موظف به انجام این کار نباشد ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه های تحمیل شده توسط خریدار را پرداخت کند و همان مبلغ را پرداخت کند …. ریال به عنوان نقض عدم عملکرد .
8-5 مستاجر نمی تواند / ممکن است ، در طول مدت اجاره نامه ، شخص دیگری را به عنوان طرف معامله با توجه به انجام تعهدات و حقوق مندرج در این قرارداد جایگزین کند. اگر مستاجر موافقت کند که معامله را به دیگری منتقل یا رد کند ، انتقال دهنده با توجه به عملکرد تعهدات و پرداخت اقساط و سایر اثرات قرارداد ، همان مستاجر سابق است.
9.5 مستاجر مسئول حفظ و نگهداری همان مستاجر است و در صورت سوءاستفاده و سهل انگاری مسئولیت خسارت را بر عهده دارد.
10-5- تعمیرات عمومی و هزینه هایی نظیر نصب برای بهره برداری از تهویه مطبوع / رادیاتور / کولر گازی / آسانسور / آب / برق / گاز از طریق اجاره کننده و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از ملک اجاره تحت پوشش قرار می گیرد. تعیین نوع و میزان عرف از عهده مستاجر است.
ماده 6 کلیه خیارها ، از جمله کلم خیار با هر عنوان و ادعایی و در حدی که طرفین از دانش و دانش کامل از پوسیدگی بازار عرفی برخوردار باشند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)