سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

قرارداد اجاره به شرط تملیک

در این مقاله قرارداد اجاره به شرط تملیک بیان می شود. جهت مشاوره در خصوص اجاره به شرط تملیک با شماره 02186129208 تمس گرفته و مشاوره حقوقی داشته باشید.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک
ماده 1: طرفهای متعاهد
1-1- مرتهن / بازماندگان با …. اصالت / وکالت / سرپرستی / سرپرستی / وصیت نامه / فرزند …. با شماره شناسنامه …. متولد …. صادر شده …. کادمیلی …. متولد …. مقیم …. تلفن …
2-1- مستاجر / مستاجر …… با …. اصالت / وکالت / سرپرستی / سرپرستی / وصیت نامه / فرزند …. با شماره شناسه …. متولد …. صادر شده است … کادملی …. متولد …. مقیم …. تلفن ….
ماده 2. موضوع و مشخصات قرارداد اجاره به شرط انطباق
مستاجر همان پس از پرداخت کلیه اقساط توسط مستاجر طبق شرایط این قرارداد به صاحبخانه … دونگ / واحد / یک اتاق خواب …. مساحت …. متر مربع با شماره پلاک … . زیر. … اصلی …. واقع در …. دامنه ثبت …. متعلق به سند …. صفحه …. دفتر …. صادر شده توسط نام …. با استفاده از برق / آب / گاز خصوصی / عمومی / گرم / گرم / غیر گرم / تهویه هوا / فضای پارکینگ و محوطه انبار …. متر مربع / شماره تلفن …. وسایل غیر مسکونی و سایر وسایل مرتبط با نمای مستاجر / مستاجر و پذیرفته شده.
ماده 3. مدت اجاره نامه
دوره اجاره …. ماه / تاریخ خورشیدی از / / 13 تا / / 13.
ماده 4. روش اجاره و پرداخت
اجاره کل …. ریال معادل … تومان …. ریال به عنوان پیش پرداخت پول / در شماره چک …. بانک …. شعبه …. تحویل وام و تراز قابل پرداخت توسط موجر به موجر
ماده 5- شرایط و ضوابط قرارداد
5.5 طرفین قرارداد متعهد شده اند که پس از پرداخت آخرین اقساط اجاره ، مستاجر شوند.
2-5 طرفین متعهد می شوند در صورت تحقق مقررات بند 1 ماده 5 قرارداد در تاریخ 13/13/1 و ترتیب تسویه اسناد رسمی به نام مستاجر را ترتیب دهند.
3-5 عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز فروشنده برای ارائه مدارک و عدم پرداخت خریدار یک عدم حضور است و مأمور اجازه دهنده می تواند گواهی عدم حضور را صادر کند.
4-5 اگر مستاجر تمام اجاره را همزمان با مستاجر بپردازد ، مستأجر از همان تاریخ به مالکیت مستاجر تبدیل می شود و طرفین در طی … دوره از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای آن مسئولیت خواهند بود. مفاد بند 2. ماده 5 اگر موجر از دریافت اجاره امتناع ورزد ، موجر می تواند تعهدات خود را با پرداخت اجاره به اداره یا دادگستری انجام دهد.
5-5 اگر موجر بیش از …. ماه اجاره نامه را پرداخت نكرد ، موجر حق دارد قرارداد را فسخ كند. در این حالت ، بخشی از اجاره بها پرداخت شده به مبلغ مقرر گذشته … ریال به موجر ، به اضافه باقی مانده اجاره به موجر ، همراه با پیش پرداخت به موجر باز می گردد. اگر اجاره اقساطی از ابتدای اجاره تاکنون پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره از پیش پرداخت ، باقیمانده را به مستاجر بازپرداخت کند.
6-5 در صورت نقض تعهدات مندرج در بند 2 ماده 5 ، متخلف موظف به پرداخت تاخیر معادل هر روز هستند. بود. خسارات مندرج در این بند همچنین برای تخلف از بند 4 ماده 5 اعمال می شود.
7-5 موجر حق ندارد هرگونه وجهی را به معامله منتقل کند. نقض این تعهد هیچ تأثیری در عملکرد تعهدات مندرج در این توافقنامه نخواهد داشت و مستاجر حق فسخ قرارداد یا شکایت از طرف اجاره نامه را دارد. و انتقال به دادگاه به دنبال ابطال انتقال. اگر خریدار موظف به انجام این کار نباشد ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه های تحمیل شده توسط خریدار را پرداخت کند و همان مبلغ را پرداخت کند …. ریال به عنوان نقض عدم عملکرد .
8-5 مستاجر نمی تواند / ممکن است ، در طول مدت اجاره نامه ، شخص دیگری را به عنوان طرف معامله با توجه به انجام تعهدات و حقوق مندرج در این قرارداد جایگزین کند. اگر مستاجر موافقت کند که معامله را به دیگری منتقل یا رد کند ، انتقال دهنده با توجه به عملکرد تعهدات و پرداخت اقساط و سایر اثرات قرارداد ، همان مستاجر سابق است.
9.5 مستاجر مسئول حفظ و نگهداری همان مستاجر است و در صورت سوءاستفاده و سهل انگاری مسئولیت خسارت را بر عهده دارد.
10-5- تعمیرات عمومی و هزینه هایی نظیر نصب برای بهره برداری از تهویه مطبوع / رادیاتور / کولر گازی / آسانسور / آب / برق / گاز از طریق اجاره کننده و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از ملک اجاره تحت پوشش قرار می گیرد. تعیین نوع و میزان عرف از عهده مستاجر است.
ماده 6 کلیه خیارها ، از جمله کلم خیار با هر عنوان و ادعایی و در حدی که طرفین از دانش و دانش کامل از پوسیدگی بازار عرفی برخوردار باشند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)