غرامت نقص مقطوع-غرامت نقص مقطوع چیست

سوال: غرامت نقص مقطوع چیست؟غرامت نقص مقطوع-غرامت نقص مقطوع چیست

پاسخ:منظور از غرامت نقص مقطوع این است که بیمه شده تامین اجتماعی طبق نظر کمیسیون پزشکی ماده 91 قانون تامین اجتماعی بین 10 تا 33 درصد کاهش توانایی جسمی داشته باشد و این کاهش توانایی جسمی به علت حادثه ناشی از کار باشد که به آن غرامت مقطوع می گویند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)