سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

موضوع مقاله طلاق توافقی-وکیل طلاق توافقی-وکیل برای طلاق توافقی می باشد.

 

[3:21 PM, 3/1/2019] Rezvan: این موضوع در مورد طلاق توافقی می باشد طلاق توافقی یکی از دعاوی مشهور

در حقوق خانواده می باشد طلاق توافقی بدین معنا است که زن و مرد با یکدیگر بر سر موضوع طلاق و سایر موضوعات

از جمله حضانت فرزندان و مهریه با یکدیگر توافق می نمایند و این توافق در حکم دادگاه که موسوم به گواهی عدم امکان

سازش است درج می شود و این گواهی در حکم طلاق است و طرفین در دعوای طلاق توافقی سه ماه از تاریخ صدور

گواهی عدم امکان سازش و در دعوای طلاق از ناحیه زوجه تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم امکان سازش فرصت دارند

طلاق توافقی چیست:

به دفتر طلاق مراجعه نمایند و طلاق نامه را امضا نمایند در صورت عدم مراجعه در این مدت ها گواهی عدم امکان

سازش اعتبار خود را از دست �‌دهد می‌دهد سوال اول طلاق از ناحیه مرد چقدر طول می کشد سوال دوم طلاق

توافقی چقدر هزینه دارد درباره طلاق طلاق توافقی و چگونگی آن همانطور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است

همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند بنابراین در اینجا

شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق �ی‌توان عنوان کرد و همانطور که ذکر شد همه چیز منوط به تراضی

طرفین است طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد

سوال واقع می شود ولی به طور کلی شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت کنند

همان طلاق توافقی باشد معمولا در طلاق توافقی از دعوا جنجال برخوردها عکس العمل های نامعقول و اتلاف

وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه ها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می کند و مسئله

حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمه کمتری متوجه فرزندان می گردد

در مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران طلاق بر دو قسم می باشد طلاق بائن و طلاق رجعی بر همین اساس

شرایط طلاق توافقی:

نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان �‌دهد

چیزی بیش از سی تا ۴۰ درصد طلاق ها طلاق توافقی است دلیل این امر را �‌توان از سویی در تمایل زوجین برای

دوری از دعوا جنجال دانست در خصوص فرایند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح

است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مراجع قضایی صالح

که دادگاه خانواده می باشد آغاز می گردد مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از

سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه

اصول اسناد باید همراه زوجین باشد در شرح خواسته زوجین باید توافقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه نفقه

جهیزیه حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه زوجین متفقا درخواست طلاق خلع

را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل دهد دادگاه نیز در متن حکم گواهی

عدم امکان سازش ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلا عزل می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق

به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود

روند  قضایی طلاق توافقی:

و در غیر اینصورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو نفر در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند

اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در صورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد �‌ب

ایست با توافقی که بازوج نموده ولو اندک مثلاً ۵ هزار تومان به شوهر بدهد در نهایت دادگاه طبق آیین نامه

اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰

روز یک نفر داور را از میان آشنایان خود معرفی نمایند البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها

�‌توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع هر یک از زوجین نسبت به معرفی

داور دادگاه راسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند داور را تعیین خواهد کرد داوران �‌بایست زن

و شوهر را دعوت و حداقل دوجلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به صلح و سازش دعوت نمایند در مدتی که

دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست

دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده است و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شاهد

تصمیم سدور حکم طلاق خواهد گرفت حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولا سریعتر صادر می شود

و از آنجا که محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ

صدور حکم تعیین می نمایند و اگر زوجین در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام نکنند مهلت اجرای

رای منقضی می شود نکته دیگر در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت

فرزندان را به دیگری واگذار کند بعدها �‌توانند از این امر عدول نماید زیرا حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است

پس همانطور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگهداری اطفال را درس نیمی از زندگی آنها دارند نسبت

به آنها هم تکلیف دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌تواند حق فرزند

را ساقط کند و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه و طی خواستی

حضانت فرزندان را درخواست نمایند طلاق توافقی آن است که زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با

شرایط مورد پذیرش طرفین توافق می نمایند � اینگونه طلاق‌ها معمولا این زوجه است که از حق

خویش از قبیل مهریه نفقه ایام عده جهیزیه میگذرد تا ما به ازای آن که اجرای حق طلاق توسط زوج می باشد

را به دست آورد
[3:21 PM, 3/1/2019] Rezvan: ماهیت طلاق توافقی طلاق توافقی نهادی جدید در حقوق خانواده می باشد

که توافق زن و شوهر برای طلاق و قطع تمامی وابستگی های مالی و غیرمالی و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت

پفرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقدمه انجام انحلال نکاح را فراهم می کند

قانونگذار علی رغم شناسایی این نوع طلاق در مورد ماهیت حقوقی آن سکوت اختیار کرده است

طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و قانون مدنی آن را در انحصار مرد قرار داده است اما طلاق توافقی

که در آن با توافق زوجین مراجعه به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش صورت می گیرد تا

حدودی به طلاق خلع یا مبارات نزدیک است در این نوع طلاق همه شرایط انحلال نکاح و تعیین تکلیف

راجع به سایر روابط فی مابین با اراده مشترک طرفین � و فصل می‌شود و در عین حال دادگاه بر روند

آن نظارت کامل دارد که ماهیت آن را بسیار شبیه به اقاله می‌کند در صورت اقاله فرض نمودن طلاق توافقی

با توجه به اینکه طلاق دارای تشریفات خاصی در قانون است تحقق آن جز با رعایت دقیق مفاد قانون امکان پذیر نیست

�‌توان آن را اقاله تشریفاتی عقد نکاح دانست هرچند اقاله نکاح را مخالف نظم عمومی دانسته اند و به همین

جهت آنرا باطل می دانند اما با تشریفاتی قلمداد کردن این عمل حقوقی نظارت دادگاه در تحقق آن ایراد مخالفت

با نظم عمومی نیز وجود نخواهد داشت طلاق با تراضی زوجین چه در مرحله انعقاد نکاح در قالب شرط وکالت

و چه در مرحله ای پسا عقد به صورت خلع یا مبارات مبین نقش زن در روند اجرای طلاق است قانون حمایت

از خانواده مقنن ضمن شناسایی این قسم از طلاق شرایط ماهوی و شکلی متعددی مانند لزوم دخالت دادگاه

صدور گواهی عدم امکان سازش ارجاع به داوری را شرط تحقق طلاق قرار داده است درباره درباره ورجعی یا باین بودن

آن دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است اما با دقت در ماهیت طلاق توافقی به این نتیجه میرسیم که طلاق توافقی

شباهت زیادی به طلاق خلع دارد از این رو می توان احکام و در نهایت آثاری که برای جدایی به طریقه خلع ذکر می گردد

برای طلاق توافقی نیز قرارداد به عبارتی طلاق با توافق طرفین به سه نوع طلاق تقسیم می شود طلاق خلع طلاق

مبارات و طلاق به وکالت زوجه که درباره امکان یا عدم امکان استفاده از وکالت ضمن عقد نکاح هنگامی که زوج با

اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کند بحث و اختلاف نظر وجود داشت برخی زن را مستحقه استفاده �الت در طلاق

نمی‌شناختند اما اکثر حقوقدانان صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوج را موجب تحقق شرط مذکور دانسته اند

نقد و بررسی ادله طرفین نشان می دهد که نظریه عدم امکان استفاده از وکالت با مبانی فقهی از جمله اصل

عدم ولایت بر غیر اصل برابری زوجین صحت وکالت مطلق برای زوجه عدم منافات لزوم تمکین زوجه با وکالت

زوج در ازدواج مجدد و مصالح خانواده مغایرت دارد
[3:21 PM, 3/1/2019] Rezvan: وکیل باید بداند زمانی که زن طلاق داده میشود یکسری حقوقی دارد که این

حقوق از طریق قانونی قابل استیفا می باشد مانند دریافت مهریه نفقه ایام عده با توجه به نوع طلاق اجرت المثل

ایام زندگی نحله حق استرداد جهیزیه حق حضانت فرزندان قبل از اجرای صیغه طلاق مرد باید کلیه حقوق مالی

زوجه را در صورت حضور مشارالیه بپردازد و در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور به حسابی که در این خصوص

توسط دفتر طلاق معرفی می گردد ایا با اعلام به دادگاه توسط دفتر دادگاه اعلام می گردد واریز نموده و قبض

آن را به سر دفتر طلاق ارائه دهد مگر اینکه زوجه از همه یا برخی از حقوق خود به صورت توافقی گذشت نماید

طبق دیدگاه مذاهب اسلامی اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیر معلوم باشد و خبری از او نباشد در خصوص زن به احکام خاصی وضع شده است

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)