فهرست مطالب

شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

قانون شکایت از قضات-شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

شکایت از قضات تخلفات انتظامی قضات و مجازاتهای انتظامی آنها بر اساس نظامنامه راجع به تشخیص انواع طرح تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب سال ۱۳۰۴ با لحاظ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۸ و نیز ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷ تعیین می شود که به شرح زیر می باشد .شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

ماده 27 نظامنامه

طبق ماده ۲۷ نظام نامه هر یک از احکام محاکم و صاحبان مناصب پارکه که پس از انقضای مدت مرخصی و بدون تحصیل اجازه تمدید و سر خدمت خود حاضر نشود از حقوق ایام غیبت محروم مانده و ممکن است وزارت عدلیه دیگری را به جای او منصوب نمایند .شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

ماده 26 نظام نامه

مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه مستلزم محکومیت به حداکثر مجازات خواهد بود که در موارد تخلف شده برای مقصر مقرر شده است.

 ماده ۲۵ نظام نامه

در صورت تکرار هر یک از جرایم مذکور در این مواد مجازات مرتکب یک درجه  تعیین  می شود مگر آنکه مجازات تکرار صراحتاً در خود ماده قید شده باشد.

 ماده ۲۴ نظام نامه

هر یک از قضات  یا صاحبان مناسب پارک که مرتکب اعمالی شوند که مخالف با حیثیت و شرافت آنها باشد به درجه ۴ الی ۶ که شامل انفصال موقت و انفصال دائم از خدمات قضایی از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری می باشد محکوم خواهند شد.

 ماده ۲۳ نظامنامه

مشاوره و صدور رای باید به وسیله اعضای به عمل آید که در موقع رسیدگی دعوا حاضر بوده اند چنانچه یک یا چند نفر از اعضای مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رای طفره بروند به مجازات کسر حقوق تا سه ماه محکوم خواهند شد و اگر رئیس محکمه یا قائم مقام او بدون ضرورت عضو دیگری را برای مداخله و صدور رای دعوت نماید به مجازات درجه ۳ محکوم خواهد شد.

 ماده ۲2 نظام نامه

چون موافق ماده ۵۸ قانون اصول تشکیلات جلسه محکمه باید از سه نفر تشکیل شود در صورتی که یکی از اعضای محکمه بدون عذر موجه غیبت کند به کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و رئیس محکمه یا قائم مقام او که در جلسه غیرقانونی محکمه را جریان بدهد به کسر از حقوق الی سه ماه محکوم خواهد شد.

 ماده ۲۱ نظام نامه

در صورتی که نسبت به عدم صلاحیت محکم ایراد شود محکمه مکلف است که در اولین جلسه رسیدگی در موضوع ایراد مزبور قرار مقتضی صادر کنند و در صورت تخلف هیئت محکمه محکوم به مجازات درجه ۲ الی ۳ توبیخ با درج در پرونده کسر موقتی حقوق خواهد شد .

 ماده ۲۰ نظامنامه

هر یک از قضات و صاحبان مناصب پارکه که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوع را نکنند نسبت به تخلفاتی که از مستقیم مزبور سر زده است به مجازات درجه ۲ الی ۴ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد .

در صورتیکه تخلفات مشهود مستقل یا به انضمام تخلفات سابقه که موجب محکومیت شده از قاچاق از عدم لیاقت مستقیم باشد مجازات متخلف مجازات درجه ۵ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری تنزل پایه است و اگر تخلفات مذکور متمدن برای اجرای مقصود بر له یا علیه احدی متداعیین به عمل آید متخلف به مجازات درجه ۵ یا ۶ تن از اول پایه انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه ۵ تنزل مقام باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود .

شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی
شکایت از قاضی دادگاه-وکیل برای شکایت از قاضی

 ماده ۱۹ نظامنامه

قضاتی که احکام آنها توسط محاکم عدلیه فصل یا نقد شود به نحوی که از آن پس یا نقض کاشف از عدم لیاقت آنها باشد محکوم به درجه ۵ یا ۶ تن از اول پایه انفصال دائم از خدمات قضای خواهند شد. همین مجازات مقرر است برای قضات  صلح نواحی که از روی احکام آنها عدم لیاقتشان محرز گردد.

 ماده ۱۸ نظام نامه

قضات و مستخدمین ای که مقلوب نفوذ متنفذین و توصیه های دوستانه و غیر واقع شوند و در تحت تاثیر نفوذ یا توصیه برخلاف وظیفه امری را انجام دهند یا انجام وظیفه را ترک یا تاخیر کنند به مجازات انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم خواهند شد.

 ماده ۱۷ نظامنامه

هر یک از قضات  که برای تقاضا و مطالب اداری مربوط به شخص خود به غیر از مجاری اداری متوسل گشته علاوه بر اینکه در موقع تحویل دادن به اضافه حقوق این تقصیر در نظر گرفته می شود ممکن است به مجازات مقرر در این قانون محکوم شوند

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)